iklan

COVID-19, DILI, HEADLINE, NASIONÁL, SAÚDE

COVID-19, rekoperadu 30 no ativu 1.015

COVID-19, rekoperadu 30 no ativu 1.015

Pesoál saúde pepara ai-moruk vasina AstraZeneca, iha suku Bairru-Pité, postu administrativu Dom Aleixo, kuarta (21/07/21). Imajen Tatoli/Francisco Sony.

DILI, 02 agostu 2021 (TATOLI)—Sala Situasaun, Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK), rejista kazu pozitivu 16, rekoperadu 30 no kazu ativu 1.015.

“Kazu foun 16 hosi Dili sia no munisípiu-seluk  na’in-hitu kompostu hosi mane na’in-sia no feto na’in-hitu,” Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun, Rui Maria de Araújo, hateten liuhosi komunikadu, segunda ne’e.

Notísia relevante:COVID-19: pozitivu 154, rekoperadu 41 no ativu 983

Hosi totál kazu detetadu foun ohin, ho idade 12 mai karaik  laiha, entre tinan 12-59 na’in 16 (100%), idade 60 mai karaik laiha. Hosi kazu detetadu foun ohin na’in-neen ka 37,5% sintomátiku,

Kumulativu kazu konfirmadu sura hosi 21 marsu 2020 to’o 02 agostu 2021 hamutuk 10.982. Hosi horisehik mai ohin, teste ne’ebé Laboratóriu Nasionál Saúde halo hamutuk 159 PCR, ho detallu hanesan tuir-mai, Vijilánsia sentinela laiha, rastreiu ba kontaktu ka Contact tracing lima,  Rastreiu Aleatóriu  ka Random Screening nain ida, Viájen sai-hosi serka sanitária hosi Dili 113, Viájen internasionál  laiha, Follow up iha kuarentena na’in 40.

Totál testes PCR ne’ebé halo horisehik 01 agostu iha Munisípiu-sira seluk, RAEOA no HNGV hamutuk 173 ho detalla hanesan tuir-mai, Maubisse 16, Maliana laiha,  Viqueque 15, Suai rua, Baucau 118, Ermera la iha RAEOA laiha no HNGV 22.

Totál doze vasina ne’ebé fó ona ba populasaun elijível tinan 18 ba leten, to’o ohin dader 10:00, loron 02 agostu tuir sistema informasaun Sáude iha Ministériu Saúde, totál kumulativu 1ª doze iha Dili (64,7%) no totál  kumulativu 2ª doze  iha Dili (40,1%).

Ema ne’ebé simu ona vasina doze dahuluk iha Timor-Leste  (38,3%) no simu ona doze daruak  (13,02%).

Atu bele hatene surtu ida ninia evolusaun nomós surtu ne’e aumenta ka diminui, indikadór seluk ne’ebé matenek-na’in epidemiolojia-nian uza, maka insidénsia.

Konvensionalmente, insidénsia sukat totál kazu foun kada loron pur mil abitante, no hatudu risku ne’ebé populasaun iha atu hetan da’et moras ida.

Hosi insidénsia COVID-19 iha Timor-Leste, durante loron hitu ikus maka 6,9/100 mil abitante, enkuantu ba deit Munisípiu Emera 43,8/100 mil abitantes.

Iha semana ida ne’e, insidénsia iha Munisípiu Dili tun ba 5,1/100 mil abitantes, tuir kedan ho munisípiu Viqueque ho 4,7/100 mil abitantes.

Ida-ne’e hatudu katak, insidénsia Munisipiu Ermera nian maka a’as-liu, entaun Munisípiu tolu – Ermera, Dili, Viqueque – maka iha risku bo’ot liu atu populasaun hetan da’et, no hada’et tutan virus SARS-CoV-2, iha komunidade nia le’et.

Informasaun hosi izolamentu

Iha 02 agostu 2021, izolamentu Vera Cruz halo tratamentu ba kazu detetadu na’in 16, iha área obstetrisia na’in-lima no iha medisina interna na’in-neen, iha sirurjia na’in-haat, pediatria na’in-ida. Iha obstetrisia na’in-lima  kategoria leve (mild) hotu. Iha área medisina interna na’in-neen,  ida kategoria moderadu, lima  leve mild. Sira na’in-haat iha sirurjia kategoria leve mild hotu no ida iha pediatria kategoria leve.

Númeru kazu moderadu no grave ne’ebé baixa iha Vera Cruz, hatudu katak, bainhira ema barak liu detetadu pozitivu, barak-liu tan maka sei baixa ho kategoria moderadu no grave.

Aproveita fo’o hanoin ba públiku katak Konsellu Ministrus deside ona atu impoin serka sanitária ba Munisipiu Ermera, no konfinamentu domisiliáriu jerál ba postu administrativu Ermera ho Railaku.

Informa mós ba populasaun tomak katak ema ne’ebé simu ona vasina doze daruak hasoru virus SARS-CoV-2 – naran vasina ida, hosi hirak ne’ebé rekoñesidu hosi Organizasaun Mundiál Saúde – bele ona sirkula livremente tama ka sai serka sanitária, la presiza hetan autorizasaun esepsionál hosi Diretór Sentro Integradu Jestaun Krize no bele mós sirkula livremente iha fatin hirak ne’ebé Governu deside atu impoin konfinamentu domisiliáriu jerál. Presiza de’it hatudu provas kona-bá hetan ona vasinasaun kompletu.

Apelu

Apelba ba populasaun tomak, favór respeita nafatin regra prevensaun no ijiéne individuál ne’ebé Governu hatuur ona atu prevene moras COVID-19 da’et ba mai.

Regra sira-ne’e, mak hanesan uza máskara, fase liman bebeik ho sabaun ka uza dezinfetante ruma, evita kose liman ba matan, inus ho ibun, bainhira kumprimenta-malu la presiza kaer-liman, bensa-liman, rei-malu ka hakuak-malu, evita halibur-malu barak, hamriik ka tuur dook hosi ema seluk mínimu metru ida ho balun.

Jornalista: Felicidade Ximenes

Editór: Cipriano Colo

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!