iklan

NASIONÁL, EKONOMIA, HEADLINE

OJE 2021, SEAK ezekuta ona 55%

OJE 2021, SEAK ezekuta ona 55%

Diretór Jerál-Sekertária Estadu Arte no Kultura (SEAK), Manuel Ximenes Smith. Imajen Tatoli/Francisco Sony.

DILI06 setembru 2021 (TATOLI)—Diretór Jerál Sekretáriu Estadu Arte no Kultura (SEAK), Manuel Ximenes Smith informa, iha trimestre dahuluk no daruak ne’e SEAK ezekuta ona Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2021 hamutuk  55%.

Notísia Relevante: OJE 2021, SEAK ezekuta ona 23,3%

“Ministériu Ensinu Superior Siénsia no Kultura (MESSK), liuhosi Sekretéria Estadu Arte no Kultura (SEAK), nia taxa ezekusaun hosi fulan janeiru to’o agostu, atinje ona 55%. Hosi pursentu ne’e, ita hare’e hosi item saláriu vensimentu, bens servisu no transférensia públika,” Manuel Ximenes Smith, hateten ba Agência Tatoli, iha nia knaar-fatin, Avenida Portugal, Dili, segunda ne’e.

Iha tinan 2021, Sekretária Estadu Arte no Kultura, nia Orsamentu Jerál Estadu (OJE) ne’ebé alokadu hosi Ministériu Ensinu Superior Siénsia no Kultura ne’e ho totál $1.872.144.00, ne’ebé aloka ba Gabinete Sekretáriu Estadu Arte no Kultura hamutuk $225.092.00, ne’ebé ezekuta ona montante $162,183.00 ho ekivalensia 72%.

Iha Dirasaun Jerál Arte no Kultura (DJAK) ho totál orsamentu $239,955.00 no ezekuta ona $150,327.00, ho ekivalensia 63%.

Dirasaun Nasionál Biblioteka no Muzeu (DNBM) ho totál orsamentu $185,830.00, ezekuta ona $102,973,00 ho ekivalensia 55%.

Dirasaun Nasionál Patrimóniu Kultural (DNPK), ho totál orsamentu $457,014.00, ezekuta ona $200,419.00 ho ekivalensia 44%.

Dirasaun Nasionál Promosaun Arte no Kultura (DNPAK), ho totál orsamentu $524.833.00, ezekuta ona $102,604.00, ho ekivalensia 20%.

Unidade Implementasaun Akademia (UIA) ho totál orsamentu $239,420.00, ezekuta ona $130,499.00, ho ekivalensia 55%.

Nune’e, iha kada dirasaun hosi Gabinete Sekretáriu Estadu Arte no Kultura ho saláriu vensimentu $91,392 ne’e, hosi fulan janeiru to’o agostu ezekuta ona $59,592, ho taxa ezekusaun iha saláriu vensimentu 65%. Iha bens servisu $133,700, ezekuta ona 102,903, ho ekivalensia 77%.

“Osan montante ne’ebé alokadu mai iha Sekretáriu Estadu Arte no Kultura $225,092.00 ne’e ezekuta ona $162,183.00, ho ekivalensia 72%,” nia informa.

Dirasaun Jerál Arte no Kultura ho totál saláriu vensimentu $85,392, hosi fulan janeiru to’o agostu ne’e ezekuta ona $40,910, ho ekivalensia 48%. Iha bens servisu $154,563, ezekuta ona $109,657, ho ekivalensia 71%.

Diresaun Nasionál Biblioteka no Muzeu (DNBM) ho totál saláriu vensimentu $104,100, hosi fulan jeneiru to’o agostu ne’e ezekuta ona 58,730, ho ekivalensia 56%. Iha bens servsiu 81,730, ezekuta ona 44,623, ho ekivalensia 55%.

“Totál orsamentu ba dirasaun ida-ne’e $185,830.00, ezekuta ona 102,973.00, ho totál taxa ezekusaun hamutuk 55%,” nia dehan. 

Iha Dirasaun Nasionál Patrimóniu Kulturál (DNPK), totál saláriu vensimentu $55,344, hosi fulan janeiru to’o agostu ezekuta ona $32,968, ho ekivalensia 60%.

Iha bens servisu, ho totál orsamentu $201,670, ezekuta ona $70,451, ho ekivalensia 55% no transférensia públika ne’ebé alokadu ba iha Dirasaun Nasionál Patrimóniu Kulturál hamutuk $200,000, ezekuta ona $198.000 no saldo ikus liu sei iha mil $200.

“Ida-ne’e, nia prosesu sei la’o hela tanba ekipa avaliasaun, ba transférensia públika ne’ebé nomeadu, liuhosi Ministru Ensinu Supérior Siénsia no Kultura, neste momentu ita halo hela dezlokasaun ba iha Munisípiu. Ita muda tiha ita-nia mekanizmu balun. Ne’e mak nia persentajen, seida’uk sa’e hotu, ita foin gasta de’it osan hotu ona no saldu ikus mak sei iha $200. Ita gasta tiha ona $198.000, no benefisiáriu iha faze dahuluk hetan ona osan balun no faze daruak no datolu, mak iha hela prosesu nia laran,” nia informa.

Nune’e, iha Dirasaun Nasionál Promosaun Arte no Kultura (DNPAK), ho totál saláriu vensimentu hamutuk $92,400, hosi janeiru to’o agostu ezekuta ona $32,976, ho ekivalensia 36%.

Iha bens servisu, orsamentu ne’ebé alokadu ba iha dirasaun refere iha $222,433, hosi osan ne’e ezekuta ona $47,378, ho ekivalensia 21%.

“Dirasaun ida-ne’e mós, hetan osan transférensia públika, ho totál $210.000, ho orsamentu ne’e ita fahe ba grupu kulturál hamutuk 72. No grupu kulturál ne’e ita fahe ba rua, $.40.000 ba iha grupu industria kreativa kontemporanea, grupu kulturál komunitáriu no grupu kulturál komunitáriu totál hamutuk 29 no grupu kontemporanea hamutuk 43,” Manuel Smith hateten.

Dirasaun ne’e foin gasta $22.250, ho ekivalensia 11% no to;o agora servisu rua ne’e la’o hamutuk no Dirasaun Nasionál Patrimóniu Kulturál ba 81 proposta uma lulik ne’ebé SEAK prosesa ona.

“Nia persentajen ikus liu foin hetan de’it 20%. Ita espera katak iha fim agostu ida-ne’e, ita bele finaliza dokumentu ida ne’e,” nia hateten.

Nune’e, iha Unidade Implementasaun Akadémia (UIA), ho totál saláriu servisu hamutuk $239,420, ezekuta ona $130,499, ho ekivalensia 55%.

Jornalista : Nelia Fernandes

Editór       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!