iklan

BOBONARO, MUNISÍPIU, SAÚDE

IRA kontinua domina iha Maliana

IRA kontinua domina iha Maliana

Pesoál Saúde hala’o rejistrasaun ba komunidade ne'ebé voluntariamente mai simu vasina AtraZeneca iha Sentru Saúde Maliana. Imaejn Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 07 setembru 2021 (TATOLI)—Kazu Infesaun Respiratóriu Alta (IRA), kontinua rejistadu aas iha Sentru Saúde Maliana, munisipiu Bobonaro.

Dadus fulan jullu nian rejista kazu IRA hamtuk 170, tuir kedan moras kulit hamutuk 90 kazu no terseiru moras Anthrax ho total 50 kazu.

Notísia relevante:MS inaugura kuarentena-ICU iha Bobonaro

Iha fulan agostu rejista IRA 162, moras kulit 43, eskabies 33 no Anthrax zero, hosi kazu hirak-ne’e IRA mak okupa a’as liu ho totál 332 kazu.

Xefe Sentru Saúde Maliana, Luis Gonçalves, hateten kazu afeta barak liu ba labarik idade zero-14, inklui ema adultu no idozu kauza hosi klima.

“Moras ida ne’e mak kontinua rejista a’as, kauza hosi situasaun klima, agora tempu bailoron, anin boot provoka rai rahun barak no mós ambiente la moos. Ne’e sai fontes ba komunidade atu hetan moras ne’e,” Luis Gonçalves, informa ba Jornalista Agênsia Tatoli, iha kna’ar fatin, suku Ritabou, tersa ne’e.

Nia  apela ba komunidade Maliana, iha tempu bailoron tenke abitua uza mascara no bainhira hadeer mai uza bee rega uma oin no ninin, nune’e evita halo kontaktu ho rai-rahun.

Prevensaun moras kulit, evita haris bee ne’ebé kontaminadu ho bakteria, labele haris bee ne’ebé nalihun kleur iha mota ho posu no bainhira enxe bee ba tanki haris fatin, tenke troka semana ida dala tolu.

Durante pandemia COVID-19, hahú hosi janeiru mai to’os agora, Sentru Saúde Maliana, programa kuidadu saúde primária ba komunidade sira paradu.

Totál pesoál saúde iha Sentru Saúde Maliana  hamutuk na’in 40, ema hirak-ne’e mak destaka hotu ba programa vasinasaun no halo atendimentu saúde públika iha sentru saude Maliana.

Maski programa hirak-ne’e paradu, maibé atendimentu iha sentru saúde Maliana kontinua la’o hanesan baibain, nune’e bele responde komunidade-sira nia preokupasaun, ligadu ho saúde públika.

Tuir dadus, sensus Uma-ka’in 2015, populasaun postu administrativu Maliana kompostu hosi suku hitu hanesan, Ritabou, Raifun, Lahomea, Holsa, Odomau, Tapo-Memo no Saburai hamutuk 28.908, Feto 14.370 no mane 14.538.

Jornalista: Sérgio da Cruz

Editór: Cipriano Colo

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!