iklan

EKONOMIA, HEADLINE

Ezekusaun OJE 2021 foin atinje 50%

Ezekusaun OJE 2021 foin atinje 50%

Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak. Imajen Tatoli/Francisco Sony.

DILI, 16 setembru 2021 (TATOLI)—Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, hateten ezekusaun Orsamentu Jerál Estadu (OJE) tinan 2021 foin atinje 50% tanba situasaun COVID-19 no konfinamentu domisiliáriu.

Notísia Relevante: Ezekusaun OJE 2021 atinje millaun $872,3 reprezenta 43%

“Ezekusaun Orsamentu Jerál Estadu (OJE) tinan 2021 nian ita foin atinje 50%. Tanba ho difikuldade situasaun COVID-19 no konfinamentu domisiliáru mak ita foin atinje 50%,” Primeiru-Ministru hateten ba jornalista sira hafoin hala’o enkontru semanál ho Xefe Estadu Francisco Guterres Lú Olo, iha rezidénsia Faról, kinta ne’e.

Xefe Governu hateten, hein katak iha fulan sira ne’ebé mai ne’e Governu halo esforsu atu kontinua halo ezekusaun hodi ezekuta OJE 2021, maibé ida ne’ebé labele ezekuta naturalmente fila ba kofre Estadu no sei la lakon.

Entretantu, enkontru semanál ho Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo, Primeiru Ministru Taur Matan Ruak mós informa ba Xefe Estadu kona-ba Orsamentu Jerál Estadu (OJE) ba tinan 2022 ne’ebé halo hela diskusaun, no Komite Revizaun Orsamentu Polítika (KROP) sei ánaliza fila fali atu haree hodi hasai desizaun.

Notísia Relevante: KROP aprova tetu fiskál proposta OJE 2022 biliaun $1,675

Jornalista : Osória Marques

Editór       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!