iklan

EDUKASAUN, HEADLINE

Estudante finalista 19 hosi eskola rua auzente hosi ezame nasionál

Estudante finalista 19 hosi eskola rua auzente hosi ezame nasionál

Ilustrasaun ezame. Imajen/Espesiál

DILI, 24 outubru 2022 (TATOLI)–Estudante finalista hamutuk na’in-19 hosi eskola Ensinu Sekundáriu Jerál (ESJ) 05 maiu Becora no Eskola Ensinu Sekundáriu Tékniku vokasionál Hera auzénsia iha ezame nasionál.

Diretór Eskola ESJ 05 maiu Becora, Adelino Nicolau Ornai, hateten, iha estudante hamutuk 17, kompostu hosi feto neen no mane 11, hosi departamentu Siénsia Sosiál Umana (CSH, sigla portugés), iha eskola ne’e konfirmadu auzénsia hosi ezame nasionál.

“Ita foin simu informasaun hosi departamentu CSH katak iha estudante  17 maka la partisipa iha ezame nasionál, maibé ita seidauk simu estudante Siénsia Teknolojia (CT) hira maka la partisipa. Estudante sira mai ho razaun ida-idak, balun la mai duni ona, balun rejistu maibé dokumentu laiha no seluk fali la rejistu maibé foin maka mai,” Diretór hateten iha Eskola ESJ 05 maiu Becora, segunda ne’e.

Notísia relevante: MEJD enkoraja estudante esforsu-an hetan rezultadu di’ak iha ezame nasionál

Sira ne’ebé la halo rejistu antes ne’e hein to’o ezame mak foin mai halo rejistu, tanba ne’e eskola deside la fó sira partisipa ezame faze dahuluk.

“Sira bele tuir fali ezame nasionál iha faze daruak maibé hein desizaun hosi Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu,” nia akresenta.

Nune’e mós, Diretór Eskola Ensinu Sekundáriu Tékniku Vokasionál Hera, hateten, iha estudante rua mak la partisipa tanba razaun moras hosi estudante 49.

“Estudante rua ne’e kompostu hosi feto ida mane ida. Estudante feto ne’e sai antes prosesu estájiu maibé tanba ninia dadus submete ba edukasaun antes ona entaun ministériu konsidera nafatin,” nia tenik.

Jornalista   : Tomé Amado

Editora        : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!