iklan

NASIONÁL, EKONOMIA, HEADLINE, POLÍTIKA

Edifísiu Autoridade Aduaneira iha Batugadé presiza manutensaun urjente

Edifísiu Autoridade Aduaneira iha Batugadé presiza manutensaun urjente

Vise-Ministru Finansa, António Freitas, hamutuk ho autoridade sira haree direta kondisaun edífisiu Alfándega iha Batugadé. Imajen/Antónia Gusmão

BOBONARO, 17 fevereiru 2023 (TATOLI) – Edifísiu Autoridade Aduaneira (AA/Alfándega) iha Postu Integradu Batugadé presiza halo manutensaun urjente tanba zinku ku’ak ona no halo udan-been tama no estraga plafon balun, nomós bele afeta ba mákina raiu-xís ne’ebé durante ne’e utiliza hodi halo kontrolu ba sasán no ema tama-sai.

Vise-Ministru Finansa, António Freitas, hamutuk ho autoridade sira haree direta kondisaun edífisiu Alfándega no orienta ona empreza ne’ebé Governu kontratu hodi halo manutensaun lalais.

“Ha’u hala’o vizita bá fronteira ne’e ba dala-rua. Haree ho matan plafon aat no balun monu tanba udan-been tama, maibé hakarak hatete katak ministériu kontrata tiha ona empreza ida atu halo manutensaun, maibé to’o agora empreza refere seidauk halo ninia obrigasaun”, vise-ministru hateten hafoin observa direta edifísiu Alfándega iha Batugadé, sesta ne’e.

Imajen/Antónia Gusmão

Vise-MF bolu mós atensaun Diresaun-Jerál Servisu Korporativu no empreza ba kestaun ne’e. “Ha’u sei filafali mai iha loron 09 marsu hodi haree serbisu ne’e to’o iha ne’ebé? Tanba konsidera situasaun ne’e urjente, nune’e sei bolu empreza ne’e hodi halo manutensaun lalais”, dehan.

Biban hanesan, Komisáriu Autoridade Aduaneira, José António Fátima Abílio, realsa Alfándega seidauk iha autonomia finanseira, entaun relasaun ho finansa tenke serbisu hamutuk ho Diresaun-Jerál Servisu Koorporativu hodi halo kontratu ho emrpeza sira liuhosi prosesu aprovizionamentu.

“Ami hato’o relatóriu no sira mak buka empreza hodi halo manutensaun. Iha ona kontratu ho empreza durante tinan-rua hodi halo manutensaun, maibé to’o agora seidauk, entaun tenke fó presaun ba empreza hodi aselera no tenke halo avaliasaun ba empreza ne’e kuandu ladi’ak hapara kontratu no fó blacklist”, nia dehan.

Emrpeza ne’ebé mak Governu kontrata mak Lelo Constraction Unipessoal Lda. ho osan montante rihun $200 ba halo manutensaun rotina durante tinan rua.

Notísia relevante: Governu lansa báskula-ponte ba karreta tula sasán iha fronteira Batugadé

Jornalista: Antónia Gusmão

Editora: Maria Auxiliadora

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!