EKONOMIA, HEADLINE

MOP : IGEADE,I.P hahú halo ona reabilitasaun ba estrada sira antes ElPar

MOP : IGEADE,I.P hahú halo ona reabilitasaun ba estrada sira antes ElPar

Ministru Obra Públika, Abel Pires da Silva. Imajen Tatoli /Egas Cristóvão

DILI, 08 marsu 2023 (TATOLI)—Ministru Obra Públika (MOP), Abel Pires da Silva, hateten, daudaun ne’e Institutu Jestaun Ekipamentu no Apoiu Dezenvolvimentu Infraestrutura Institutu Públiku (IGEADE, sigla portugés), hahú halo ona reabilitasaun ba estrada sira iha terrenu antes tama ba Eleisaun Parlamentár (ElPar) tinan 2023.

Nia dehan, atividade reabilitasaun estrada ne’e rasik, antes ne’e, MOP no IGEADE,I.P hetan ona orientasaun hosi Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hodi halo reabilitasaun ba estrada sira liuliu hosi munisípiu ba postu sira antes tama ba eleisaun parlamentár.

Notisia relevante : PM Taur orienta MOP halo manutensaun ba estrada molok Eleisaun Parlamentár

“Kona-ba reabilitasaun estrada ne’e, iha parte rua. Parrte ida IGEADE,I.P daudaun ne’e, halo ona intervensaun ba fatin lubuk ida, inklui hosi munisipiu Lautém ba Lospalos Vila. Parte seluk kontratu mos atu halo manutensaun lubuk ida ba ona iha Ajénsia Dezenvolvimentu Nasional (ADN) hodi halo verifikasaun,” Ministru Abel Pires da Silva, hateten ba jornalista iha Palásiu Governu, Dili, kuarta ne’e.

Membru Governu ne’e dehan, kontratu atu halo manutensaun ne’ebé agora ADN halo verifikasaun ne’e ba estrada sira hosi Gleno ba Letefoho, Hatulia no Ermera Vila. Nune’e mos parte leste nian hosi Viqueque ba Betano no Betano ba Hatudo no Ainaro ba Casa.

“Ne’ebé ita sei hein verifikasaun ADN mak foin kontinua,” nia dehan. 

Notisia relevante : Taur orienta IGEADE,I.P loke estrada foun iha área rurál

Jornalista : Arminda Fonseca

Editora     : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!