iklan

NASIONÁL, DILI

PN Ezije Autoridade RAEOA Entrega Dokumentu Saldu Akumuladu 2014-2017

PN Ezije Autoridade RAEOA Entrega Dokumentu Saldu Akumuladu 2014-2017

Mapa eskola iha RAEOA. Imajen hosi portál zeesm.tl.

DILI, 4 jullu 2019 (TATOLI)—Prezidente Komisaun C Parlamentu Nasionál (PN) trata Asuntu Finansa Públika, Maria Fernanda Lay ezije Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), tenki entrega dokumentu ofisiál kona-ba ezekusaun orsamentu jerál Estadu (OJE) tinan tolu nian inklui saldu ne’ebé iha.

Komisaun C Parlamentu Nasionál hatene OJE 2014-2017 ne’ebé transfere ba RAEOA ne’e agora iha saldu akumuladu purvolta milliaun $239.

 “Ami rona ona Prezidente Autoridade RAEOA nian esplikasaun, tan ne’e mak ami ezije atu hetan dokumentu ne’e para bele fortifika esplikasaun sira ne’e,” tenik nia iha Parlamentu Nasioná, ohin, hafoin hala’o audiénsia ho Prezidente Autoridade RAEOA, Marí Alkatiri.

Razaun ezije dokumentu, Lay informa, tanba esperiénsia reseita balun hosi tinan 2014 nian RAEOA la mensiona.

Lay haktuir komisaun simu ona dokumentu ofisiál hosi RAEOA iha 20 fevereiru 2019, maibé deteta mosu subida hosi saldu purvolta 239 sa’e ba 246.

Tuir nia katak konsignasaun reseita ne’ebé prevee tuir lei laiha dalan inklui nível nasionál bainhira kobre hotu reseita labele uza atu selu fali despeza.

 “Agora audiénsia ne’ebé mak Komisaun C halo ho RAEOA ne’e hetan duni esplikasaun katak durante ne’e iha problema dezentendimentu uituan ne’ebé akontese iha RAEOA. Tanba ne’e mak komisaun ezije dokumentu ofisiál ida para bele klarifika saida mak sai problema hodi hamosu preokupasaun komisaun nian, nune’e bele lalais rezolve tiha problema konta jerál 2017 nian molok hakat ba konta jerál 2018 nian,” Prezidente Komisaun C ne’e esplika.

 Jornalista: Tomé Amado

Editór: Xisto Freitas

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!