iklan

DILI, NASIONÁL

Tribunal Absolve Konsultór ADN Husi Krime Pekulatu de Uzu

Tribunal Absolve Konsultór ADN Husi Krime Pekulatu de Uzu

Logotipu Tribunál Distritál

DILI, 09 jullu 2019 (TATOLI)– Tribunal Distritál Dili (TDD), segunda (08/07/2019), hola desizaun, absolve konsultór Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál (ADN-sigla portugés) ho inisiál HPW husi akuzasaun krime pekulatu de uzu tanba akuzasaun ne’e la prienxe elementu objetivu no sujetivu ruma.

Adjuntu ADN, Rui Lourenço, akompaña konsultór ADN ho inisiál HPW hafoin partisipa primeiru audensia interogatoriu iha TDD, Kuarta (03/07/2019). Imajen/Domingos Piedade

Liuhusi audiénsia julgamentu ne’e,  Ministériu Públiku akuza HPW tanba uza karreta estadu iha fim da semana, ne’ebé hetan apreensaun husi operasaun konjunta kompostu husi Komisaun Anti Korrupsaun (CAC-sigla portugés), Polisia Nasionál Timor Leste (PNTL), Diresaun Nasionál Transporte  no Terrestre  (DNTT) no Diresaun Nasionál Patrimóniu Estadu  (DNPE), iha loron 30  juñu 2019.

Iha loron ne’ebá, purvolta tuku 11:50 Otl,  halo apreensaun ba karreta estadu ho númeru matríkula 05-348G ne’ebé lori husi arguido HPW bainhira fila husi kompras supermerkadu Lita Store.

Ekipa operasaun konjunta  halo  apreensaun  ba konsultór ADN iha area Colmera tanba kondús karreta estadu, nune’e konsidera kontra ona dekretu lei númeru 8/2003 katak, funsionáriu hot-hotu ne’ebé utiliza patrimóniu estadu tenke kumprimenta regra ida nee.

Perante arguido, prokuradór, advogadu privadu nia oin, juis deklara katak iha arguido nia depoimentu konfesa no rekoñese katak momentu ne’ebá ho espoza hamutuk ho oan na’in rua (2), sai husi uma Fatuhada ba Lita Store sosa sasán iha tempu fim da semana tanba laiha intensaun sujetivu ruma hodi ba nia aan rasik, maibé tanba hetan autorizasaun husi superior ADN, atu halo movimentu ba serbisu estadu iha TL, inklui uza mós ba fim da semana.

Audiénsia julgamentu ne’e prezide husi juis Ivan Suriaty, Ministériu Públiku reprezenta husi Prokuradór Rogerio Viegas, no arguido hetan asisténsia legal  husi advogadu privadu, Fernando da Costa.

Jornalista   : Domingos Piedade Freitas

Editór         : Francisco Simões

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!