iklan

INTERNASIONÁL, JUSTISA, DILI, HEADLINE, LEI, SEGURANSA

Ian Martin Husu PNTL Kuidadu Uza Kilat Atua Situasaun

Ian Martin Husu PNTL Kuidadu Uza Kilat Atua Situasaun

Eis xefi UNAMET, Ian Martin. Imajen/Antonio Goncalves

DILI, 24 setembru 2019 (TATOLI)-Eis Xefe Misaun UNAMET (United Nations Mission in East Timor), Ian Martin, apela ba Komandu Polisia Nasionál Timor-Leste (PNTL)  atu evita lori kilat ka pistola bainhira atua  problema no krime ruma ne’ebé mosu derrepente.

“Ha’u hatete katak forsa polisia hotu-hotu iha mundu halo erru, maibé ha’u preokupadu bainhira rona kona-ba insidente sira ne’ebé ha’u espera hanesan exesaun de’it. Ha’u hakarak apela ba imi hotu atu serbisu hamutuk hodi minimiza utilizasaun forsa ne’ebé la nesesáriu, tratamentu aat ka restrisaun ilegál ba povu nia direitu sira. Ha’u hein katak, imi sei halo esforsu makas hodi mantein dixiplina rigorozu ne’ebé nesesáriu hodi garante katak polisia kumpre sira nia devér bazeia ba imi nia konstituisaun hodi respeita direitus umanu,” apela Ian Martin liu husi mensajen gravadu iha semináriu ne’ebé hala’o husi Provedoria Direitu Umanu no Justisa (PDHJ-sigla portugés) ho tema “Knaar Polisia Atu Hametin Protesaun Direitus Umanus”, ohin, iha salaun Timor Plaza, Dili.

Ian Martin dehan, bainhira polisia halo serbisu respeita direitu umanu, maka polisia sei hetan fiar no respeita husi komunidade hodi serbí povu no nasaun.

Eis Xefe UNAMET ne’e hatutan, dezde Timor-Leste hetan independénsia liu tiha tinan 20, ohin loron, PNTL hetan mudansa boot tebes iha ninia progresu serbisu sira, ne’ebé kompara iha tinan 2000 too 2006, PNTL hasoru krize boot no Timor-Leste nia lider sira konsege tuur hamutuk hodi hakotu konflitu lori PNTL no F-FDTL hamutuk hametin hikas dame.

“Ha’u admira katak iha periodu badak de’it, bele harii PNTL husi zero, maski difikuldade balu ne’ebé ha’u haree durante krize 2006, ha’u hatene katak agora PNTL funsionál nu’udar forsa polisia husi nivel nasionál too suku,” Ian Martin apresia.

 Nia lia tuun tan, “nu’udar polisia, imi hola papél importante tebes hodi mantein pás no estabilidade hodi sidadaun sira bele goza sira nia moris ho seguru no hadi’ak sira nia vida,”.

Ian Martin garante katak, ONU kontinua serbisu hamutuk ho PDHJ, PNTL no Organizasaun Sosiedade Sivíl sira atu akompaña nafatin  serbisu PNTL nian bele la’o ho susesu ohin ba futuru, liu-liu implementa lei no orden hodi respeita direitu umanu sosiedade Timor-Leste.

Jornalista : Eugénio Pereira

Editór       : Francisco Simões

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!