iklan

DILI, JUSTISA, LEI, NASIONÁL

JSMP husu MP no Tribunál atu kondena arguidu violénsia seksuál ho indemnizasaun sivíl

JSMP husu  MP no Tribunál  atu kondena arguidu violénsia seksuál ho indemnizasaun sivíl

Diretóra Ezekutiva JSMP, Ana Paula Marçal. Imajen Tatoli/Egas Cristovão

DILI, 09 setembru 2020 (TATOLI)-Organizasaun la’ós Governu nian hosi Programa Monitorizasaun Sistema Judisiál (JSMP, sigla inglés) rekomenda ba  Ministériu Públiku (MP) no Tribunál atu kondena arguidu sira selu indemnizasaun sivíl ba vítima iha kazu sira ho natureza violénsia seksuál.

Notísia Relevante : JSMP husu PR labele fó indultu ba prizioneiru krime grave

Tuir JSMP nia monitorizasaun ba kazu sira ho natureza violénsia seksuál maioria la inklui indemnizasaun sivíl iha desizaun atu arguidu sira selu indemnizasaun sivíl ba vítima hamutuk ho pena prinsipál.

“Indemnizasaun sivíl nu’udar direitu ida ba vítima sira ne’ebé sofre violénsia tantu violénsia seksuál hodi rekoopera sofrimentu vítima nian hanesan sofrimentu psikolojia no saúde fíziku no direitu ida ne’e define iha ita nia Kódigu Prosesu Penál no Kódigu Sivíl,” hateten Diretora Ezekutiva JSMP, Paula Marçal, liuhusi komunikadu imprensa ne’ebé Agência Tatoli asesu, ohin.

Iha nota ne’e mós haktuir katak, provizaun sira kona-ba indemnizasaun sivíl ba vítima sira define iha Artigu 72 pontu 2 no 3 husi kódigu Prosesu Penál (KPP) kona-ba pozisaun prosesuál inklui prosesu indemnizasaun sivíl ba lezada.

Artigu 281 (b) KPP kona-ba sentensa nia rekizitu ne’ebé define katak desizaun kondenatória ka absolutória, inkluzivu kona-ba indemnizasaun sivíl.

Jornalista   : Nelson de Sousa

Editór        : Francisco Simões

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!