iklan

BAUCAU, HEADLINE, MUNISÍPIU

Maioria komunidade suku triloka asesu ona bee-mos

Maioria komunidade suku triloka asesu ona bee-mos

Sede suku Triloka. Imajen TATOLI/Natalino Belo

BAUCAU, 19 jullu 2021 (TATOLI)–Xefe suku Triloka, postu administrativu Baucau villa, munisípiu Baucau, Alexandre da Costa, hateten, maioria komunidade iha suku ne’e asesu ona bee-mos liuhosi Programa Nasionál Dezenvolvementu Suku (PNDS).

“Komunidade iha aldeia haat suku Triloka maioria asesu ona bee-moos, balun mak seidauk tamba hela dook hosi suku no estrada, nune’e defísil atu fasilita kanaliza bee-matan tanba distánsia dook no gastu boot,” Xefe suku Triloka informa ba Agência TATOLI, iha ninia knaar fatin, segunda ne’e.

Kanalizasaun bee-mos iha suku ne’e finansia hosi PNDS ba aldeia Aubaka, Baduho’o no Makadae, enkuantu Aldeia Lekiloiuatu rasik antes ne’e asesu ona bee-mos hosi projetu ne’ebé implementa hosi parseiru dezenvolvimentu sira.

Iha tinan ne’e, PNDS iha suku Triloka aloka osan ba programa Reabilitasaun Sede Suku (RSS) ho totál orsamentu hamutuk $13.000, ne’ebé $1.000 ba kustu operasionál no $12.000 ba infraestrutura, enkuantu Uma Kbiit Laek hahú implementa ba benefísiariu tolu iha aldeia Aubaka ne’ebé kada uma hetan $17.000.

“Programa Reabilitasaun Sede Suku ami asina ona kontratatu, enkuantu ba Uma Kbiit Laek iha faze implentasaun ona,” Alexandre esplika.

Entertantu, suku Triloka kompostu hosi aldeia Aubaka, Baduho’o, Makadae no Lekiloiuatu, ho totál populasaun 2.723, hosi uma-kain 406.

Jornalista : Natalino Belo

Editora     : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!