iklan

DILI, EDUKASAUN

Hakerek istória ba Childfund sei manán $25

Hakerek istória ba Childfund sei manán $25

Logo ChildFund Timor-Leste.

DILI, 05 agostu 2021 (TATOLI)-Organizasaun Childfund iha Timor-Leste fó prémiu ho osan $25 ba vensedór, kada istória ida.

Objetivu hosi kompetisaun ne’e fó oprtunidade ba labarik, foinsa’e sira hotu hodi dezenvolve abilidade hakerek iha lian-tetun.

“Ami mós sei fó sertifikadu apresiasaun no livru bainhira ami imprime”, Manajer Programa Bibleoteka Childfund, Aurélio da Costa, ba jornalista TATOLI iha nia knaar fatin Vila Verde, kinta ne’e.

Nia dehan Childfund uza maneira oinsá atinje istória hamutuk 190, ne’ebé sei prodús ba livru. istória 99 hosi ema Timor no 91 hosi ema estrajeiru kona-ba istória, lenda, saúde no desportu ba labarik sira.

Aurélio da Costa esplika, kada vensedór hakerek istória ne’ebé barak liután ba akontesementu sira. Maibé ema estranjeiru hakerek istória ho voluntariamente sein kompensasaun.

Nia hatutan rezultadu hakerek istória ne’e sei públika iha Childfund nia pájina (portál) ho gratuita, nune’e ema hotu-hotu bele asesu no sei prodús iha Austrália hodi faan. Tanba kustu ne’ebé hasai ba imprensaun ne’e, maka sei livru sei faan.

Nia hateten Childfund servisu hamutuk  Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) para implementa livru ne’e iha eskola hodi hanorin ba estudante sira.

“Ami uza projetu pilotu atu implementa livru istória ho lian-tetun iha eskola haat hanesan eskola Fatumeta, Cairui, Lifau, Beboro iha Manatuto”, nia dehan.

Aurélio hatete manan nain eskritor timor-oan 36 ba istória no lenda sira dezde fevereiru to’o juñu tinan 2021, nain rua (2) estudante terseiru siklu.

Jornalista         : Osória Marques

Editór              : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!