iklan

EKONOMIA, BOBONARO, MUNISÍPIU

Tinan sanulu, SEFOPE haruka Bobonaro oan 3.894 serbisu iha Austrália-Koreia

Tinan sanulu, SEFOPE haruka Bobonaro oan 3.894 serbisu iha Austrália-Koreia

Kandidatu traballadór timor-oan ba Koreia Súl. Imajen/SEFOPE

BOBONARO, 16 setembru 2021 (TATOLI)—Durante tinan sanulu (10), Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE), munisípiu Bobonaro, haruka traballadór hosi munisípiu ne’e hamutuk na’in 3.894, ba serbisu iha nasaun Austrália no Koreia Súl.

Dadus ne’e SEFOPE Bobonaro rejista hahú hosi 2009 to’o 2019, iha na’in 414 mak ba serbisu iha Koreia Súl, iha área peska 251, fábrika 155 no agrikultura na’in-ualu.

Notísia relevante:Kandidatu traballadór na’in-500 ezije SEFOPE buka dalan transporta bá Koreia

Alende ne’e, iha Austrália rejistadu hamutuk na’in 3.480, iha área hospitalidade 299, mane 190 no feto 109, iha área Ortikultura hamutuk 3.181 mane 2.287 no feto 894.

“Sira ne’ebé ba serbisu iha Koreia desde 2009, barak mak fila ona mai TL no balun sei ativu hela tanba kompañia renova kontratu. Iha parte Austrália nian, balun fila ona tanba durasaun kontratu serbisu fulan neen de’it, maibé barak liu mak sei kontinua serbisu tanba pandenia COVID-19 no kompañia estende tan kontratu,” Diretór SEFOPE munisípiu Bobonaro, Calistro Mau Ati, informa ba jornalista iha, Soso Maliana, kinta ne’e.

Durante ne’e ekipa hosi SEFOPE ba observa no halo monitorizasaun iha traballadór sira-nia família no hela fatin, identifika sira halo mudansa boot tanba haruka osan mai, halo uma, hola karreta, loke negósiu no apoia família ba eskola.

“Programa ne’e ita garante hamenus númeru dezempregu, tanba ita haree ho matan katak, sira barak mak agora susesu,” nia subliña.

SEFOPE enkoraza joven feto no mane, atu hakbesik an ba sentru formasaun Lian Koreia no Inglés, ne’ebé estabelese iha munisípiu Bobonaro, nune’e bele hetan oportunidade ba serbisu iha rai-liur.

Sentru formasaun Lian Koreia estabelese iha munisípiu Bobonaro, desde 2012 to’o 2017, maski paradu durante tinan lima, maibé nafatin fó oportunidade ba joven-sira atu bele tuir kursu iha nasionál.

“Agora foin loke hikas kursu lian Koreia hosi ajénsia koopera ho sentru joventude Maliana, ami halo monitoring de’it, maski sira mós tenke mai rejistu iha SEFOPE. Kursu sei hala’o durante fulan neen no bainhira pasa iha teste mak hein kontratu hosi kompañia,” nia hateten.

Nune’e mós eis traballadór iha Koreia Súl, Estaquio Vicente, konsidera programa ne’e benefisia tebes família no halo mudansa ba ekonomia nasaun.

“Ha’u agradese tanba bele hetan oportunidade ba serbisu iha Koreia. Uluk ha’u ba primeriu ami hela de’it iha uma piku kiik ida, durante tinan lima hau lori osan ne’e hola rai, mai halo uma fatuk no fó ha’u nia oan eskola. Agora ha’u lori fali osan oituan ne’e loke negósiu hodi sustenta fali nesesidade uma laran,” nia fó sasin.

Estaquio Vicente husu ba Governu atu mantein hametin kooperasaun di’ak ho nasaun Koreia no Austrália, nune’e tinan-tinan bele haruka Timoroan-sira ba buka moris atu hadi’a ekonomia família no redús dezempregu iha rai-laran.

Husu mós ba joven-sira ne’ebé dezempregu no remata ona eskola sekundária, atu aproveita oportunidade kursu Lingua Koreia, tanba programa ne’e bele hadi’a moris iha futuru.

Jornalista: Sérgio da Cruz

Editór: Cipriano Colo

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!