BAUCAU, EKONOMIA, HEADLINE, MUNISÍPIU

MOP sei normaliza estrada ligasaun sira iha Baguia

MOP sei normaliza estrada ligasaun sira iha Baguia

Traballadór sira hala’o serbisu iha normalizasaun estrada iha postu Baguia ne'ebe hetan estragu hosi udan. Imajen espesiál.

BAUCAU, 13 jullu 2022 (TATOLI) – Estrada ligasaun entre suku ho postu Baguia hahú halo normalizasaun hosi kompañia lokál hafoin hetan estragu hosi udan durante tinan 2022.

Diretór Obra Publika Munisípiu Baucau, Pedro Alexandre Guterres Pereira, esplika, tipu projetu emerjénsia implementa hosi kompaña Rivio Construction, ne’ebé orsamenta hosi Ministériu Obra Públika ho totál besik rihun $15 durasan kontratu fulan-neen.

“Hadi’a fali estrada hirak-ne’ebé udan bee sobu, aterru fali,” Diretór Obra Públika Munisípiu Baucau hateten iha Vila Nova, kuarta ne’e.

Projetu refere sei normaliza estrada tuir sesaun hahú hosi estrada Baguia vila, diresaun ba suku Haekoni, Ossohuna no Afaloicai inklui Larisula ba Defawasi ho totál sesaun hamutuk hitu hanesan estrada suku Afaloicai ba Samalari, estrada Larisula diresaun ba irrigasaun.

Projetu tipu emerjénsia tanba aselera movimentu transporte iha area Baguia hafoin estragu kauza hosi udan ne’ebé akontese iha postu Baguia, hahú hosi inísiu tinan 2022 to’o fulan-juñu ne’ebé rezulta estrada konetividade entre suku sira hetan estragu.

“Ita hakarak serbisu ne’e lalais ho tempu ne’ebé badak tanba fasilita konetividade ba transporte halo movimentu,” Pedro Perreira akresenta.

Daudaun ne’e, transporte públiku diresaun hosi postu Baguia vila ba suku tolu hanesan Haeconi, Ossohuna no Afalocai seidauk bele halo movimentu tanba hetan estragu kauza hosi mota iha área Basarawai nune’e difikulta movimentu transportasaun.

Jornalista    : Natalino Belo

Editór           : Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!