iklan

EKONOMIA, BOBONARO, HEADLINE, MUNISÍPIU

Projetu eletrifikasaun neen iha Bobonaro tama faze implementasaun

Projetu eletrifikasaun neen iha Bobonaro tama faze implementasaun

Supervizór EDTL Munisípiu Bobonaro, Mário de Jesus. Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 14 setembru 2022 (TATOLI)—Superviór eletrisidade Timor-Leste, Empreza Públika (EDTL,E.P), Mário de Jesus, fó-sai katak projetu eletrifikasaun iha suku neen, munisípiu Bobonaro daudaun ne’e tama ona faze implementasaun.

Fatin neen ne’ebé kompañia sira hahú implementa projetu maka hanesan suku Cowa, postu administrativu Balibo ho distánsia kilómetru 18.

Nune’e mós hosi área SMP 2, suku Holsa ba suku Tapo-Memo, postu administrativu Maliana distansia kilómetru lima. Hosi Holsa, aldeia Pipgalak, suku Tapo-Memo, ho distánsia kilómetru lima.

Hosi parte Memo ba suku Saburai ho distánsia kilómetru hitu, hosi Saburai ba to’o aldeia Agus, suku Lebos, ho distánsia kilómetru lima no suku Guda ho distánsia kilometru rua.

“Pakote nasionál hamutuk 34, ne’ebé ita hetan iha fatin neen, agora daudaun la’o hela, ita garante katak sira konklui kontratu no empreza sei finaliza iha tempu badak,” nia informa ba Jornalista sira, iha nia kna’ar-fatin, Maliana, kuarta ne’e

Nia dehan, projetu ne’e atu atinje tuir durasaun kontratu EDTL,E.P kontinua halo monitorizasaun iha terrenu hodi haree direita progresu implementasaun atubele asegura kualidade serbisu.

Mário hatutan, daudaun ne’e iha suku Genulai no Raiheu, pretende ba postu administrativu Cailaco no suku Leber, postu Administrativu Bobonaro mak iha aldeia balu to’o agora seidauk asesu enérjia eletrisidade.

“Ami halo ona levantamentu, tinan ida-ne’e bele prosesu atu implementa tuir faze ida-ne’e no balu sei implementa iha tinan oin,” nia subliña.

Xefe suku Guda, postu administrativu Lolotoe, Caetano Francisco, agradese ba VIII Governu Konstituisionál tanba tinan ne’e tau ona prioridade ba enérjia eletrisidade iha sira-nia suku tanba durante tinan naruk nia laran iha de’it nakukun laran.

“Horisehik mak kompañia sira foin mai haree dalan atu hatún materiál, bainhira tama faze implementasaun ami-nia komunidade sira mós prontu atu koopera ho kompañia ne’ebé mak halo konstrusaun,” nia akresenta.

Tuir dadus estatístika 2020, munisípiu Bobonaro iha aldeia 193, suku 50, postu administrativu neen, kompostu hosi Atabae, Balibo, Cailaco, Maliana, Bobonaro no Lolotoe, ho totál populasaun 128,522 komposta hosi feto 57,835, mane 70,687 ho totál xefe família 28,940.

Jornalista: Sérgio da Cruz

Editór: Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!