DILI, HEADLINE, POLÍTIKA

Governu sei aprezenta proposta lei OJE 2023 ba PN iha 01 outubru

Governu sei aprezenta proposta lei OJE 2023 ba PN iha 01 outubru

Prezidente Komisan C, Deputada Maria Angelica Rangel. Imajen/Antonio Goncalves

DILI, 22 setembru 2022 (TATOLI)—Prezidente komisaun C trata asuntu Finansa Públika iha Parlamentu Nasionál (PN), Maria Angélica Rabgel, hateten tuir lei Enkuadramentu Orsamentu Jerál Estadu no Jestaun Finanseira Públika, Governu sei aprezenta proposta lei Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2023 ba PN iha 01 outubru 2022.

Notísia Relevante: Governu aprova programa integra iha proposta OJE 2023

“Ita hotu hatene katak depois ita halo alterasaun lei Enkuadramentu Orsamentu Jerál Estadu no Jestaun Finanseira Públika dehan katak iha loron 01 fulan-outubru, Governu tenke submete ona orsamentu mai iha PN,” Prezidente Komisaun C ne’e hateten ba jornalista sira iha Parlamentu Nasionál, kinta ne’e.

Maibé, nia dehan, antes ne’e Governu submete orsamentu mai PN ne’ebé iha fulan-agostu liubá submete lei Grande Opsaun  Planu ne’ebé define tetu orsamentu, no PN rasik aprova ona lei Grande Opsaun Planu.

“Tanba ne’e OJE ne’ebé mai atu halo aliñamentu ho Lei Grande Opsaun sei mai iha 01 outubru tuir lei haruka, maibé tinan ne’e 01 outubru monu iha loron sábadu entaun Governu seisubmete iha 03 outubru, tanba Governu mai hatama iha loron servisu baibain,” nia esplika.

Tuir lei númeru 2/2022, 10 fevereiru, Enkuadramentu Orsamentu Jerál Estadu no Jestaun Finanseira Públika iha artigu 52 (Aprezentasaun Proposta) iha alínea 1 hateten, Governu aprezenta ba Parlamentu Nasionál até 01 outubru kada tinan, proposta lei OJE ba tinan orsamentál tuir mai.

Iha parte seluk, Deputada hosi bankada Governu ne’e dehan PN hanesan órgaun fiskalizadór akompaña ezekusaun OJE 2022 Governu foin lalais ezekuta atinje ona 36.8%.

“Ita hotu hatene iha tinan ida-ne’e, ita halo aprovasaun OJE depois mai fali ho Retifikativu ne’ebé PN aprova ho montante billaun $3.2 to’o ohin ezekusaun no seu todo em cash 36.8%, ezekusaun ne’ebé ki’ik liu hosi ministéiru sira mak Ministériu Turizmu Komérsiu Indústria (MTKI), Sekretáriu Estadu Koopertiva (SECoop) no mós iha dotação todo Governo. Tanba ita hotu hatene PN aprova billaun $1 tau iha fundu veteranu koloka  iha dotação todo Governo, ida-ne’e mak halo implikasaun nia ezekusaun to’o agora foin mak 36.8%,” nia dehan.

Tuir nia, karik la sura ho halo kálkulu billaun $1 ne’ebé mak aloka signifika osan ne’e bele atinje ona 60% tuir ezekusaun ne’ebé Governu iha.

Nia hateten, orsamentu no seu todo em cash nia ezekusaun mak 36.8%, maibé hosi orsamentu ne’e tau mós iha saláriu vensimentu, bens servisu, kapitál dezenvolvimentu, kapitál menór no  transferénsia públika no hosi kategória sira-ne’e orsamentu ki’ik liu mak kapitál dezenvolvimentu.

“Tanba ita hotu hatene katak nia prosesu ezekusaun naruk liuhosi konkursu no balun adjudikasaun direta maibé balun liuhosi kotasaun maibé liuhosi prosesu naruk tuir lei haruka. Tanba ne’e, ninia implikasaun iha ezekusaun orsamentu iha kategória kapitál dezenvolvimentu ne’e foin mak 21.4% hosi no seu todo,” nia dehan.

Maibé tuir bankada Governu oinsá mak haree ba kualidade ezekusaun hodi lori duni benefísiu ba povu.

“Naturalmente bankada Governu hakarak ita bele tau osan maibé ita la presiza halo ezekusaun maibé nia kualidade laiha. Ita presiza mós tau osan maibé ho prosesu sira liu ne’e, ita mós tenke haree mós ba nia kualidade servisu,” nia hateten.

Depuada hosi bankada Fretilin ne’e nota katak, agora implikasaun ida sira-nia parte durante ne’e haree mós tuir pontu de vista polítika no lei ba lakuna sira-ne’ebé impede Governu atu halo ezekusaun mak ida lei CAC rasik ne’ebé depois PN aprova, iha artigu balun halo Governu atu halo ezekusaun mós tauk tanba buat ida ita bolu prevensaun katak depois orsamentu aprova CAC mós ho nia ekipa tun kedas ho Governu servisu hamutuk.

“Entaun kualkér ministru no ezekutivu ida, nia atu halo servisu ladi’ak tanba CAC mós mai hamutuk ona ho nia. Agora, ami hanoin fila-fali bele halo amandamentu ba lei CAC,” nia esplika.

Atu nune’e, nia hateten, bele haree katak karik impedimentu hosi ezekusaun Governu iha agora hanesan aspeitu ida.

“Tanba ha’u ba foti ezemplu ida ami bolu MTCI ho SECoop mai, sira halo esplikasaun katak sira labele halo servisu tanba CAC sira tun hamutuk hodi halo servisu, entaun ida-ne’e impede ona sira-nia servisu entaun nia tenke halo desizaun ida lentu ka neineik iha nia ministéiru rasik liu-liu hanesan projetu Cesta Bázika, nune’e impede mós ezekusaun OJE,” nia dehan.

Jornalista : Nelson de Sousa

Editór      : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!