iklan

BAUCAU, HEADLINE, MUNISÍPIU

Konstrusaun UKL iha suku Tekinomata atinje ona 50%

Konstrusaun UKL iha suku Tekinomata atinje ona 50%

Uma Kbiit Laek iha suku Holsa, postu administrativu Maliana, munisípiu Bobonaro. Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

DILI,03 novembru 2022 (TATOLI)–Konstrusaun  Uma Kbi’it La’ek (UKL) iha Suku Tekinomata, Postu Administrativu Laga Munisípiu Baucau, atinje ona  50%.

Xefe suku Tekinomata, Cipriano Arlindo Ximenes,  hateten progresu UKL  iha Suku Tekinomata la’o hela  no atinje ona  50%.

“Ami nia suku Tekinomata,  iha aldeia tolu, maibé iha benefisiáriu ema na’in sia mak hetan Uma Kbi’it La’ek”, hatete Xefe Suku Cipriano, ba Agência  TATOLI via telefónika, kinta ne’e.

Nia dehan, kada aldeia ida hetan uma tolu hanesan aldeia  Cacarai, Samaquia  no Itidau.

“Iha tinan kotuk ita hetan uma tolu deit iha aldeia ida,maibé ba tinan 2022 hetan uma sia mak benifisiaria ba ida ne’e”.

UKL sia ne’e konstrui iha fulan  setembru no sei ramata iha loron 30  novembru 2022.

Jornalista : Felicidade Ximenes

Editór         : Florencio Miranda Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!