iklan

OPINIAUN

Domingu Ramos no Pólítika

Domingu Ramos no Pólítika

Pe. Heriberto Soares Pedro, SVD. Imajen/Espesiál.

(Profeta falsu no promesa falsu) 

Hosi: Pe. Soares Pedro, SVD *) 

Matenek-na’’ín Einstein hateten “polítika ne’e susar ka todan liu matemátika” no Aristotles haktuir polítika mak sai hanesan “master sains“, entaun ita bele dehan polítika iha tanba iha ema ho problema sosiál sira. Tanba iha moris sosiedade ne’e atividade no estrutura polítika tenke iha hodi responde ba atividade hotu ho razaun sira-ne’ebé mak politikamente bele hadi’a no dezenvolve.

Aktividade Domingu Ramos nian, bai-bain hala’o hosi Sarani Kristaun Katólika sira kada tinan. Domingu Ramos hanesan odamatan ida atu sarani Katólika sira tama ba laran hodi selebra loron Paskua. Atividade ne’e hahú ho istória Jesus nian katak Jesus hakat tama ba iha sidade Jeruzalem, ne’ebé iha momentu ne’eba mosu reasaun rua ne’ebé mak diferensa mak hanesan;

Primeiru, Jesus simu ho reasaun massa ne’ebé mak hakilar ho lian maka’as hodi hanaran nia hanesan Liurai. Jesus nia prezensa hanesan ahi-oan ida-ne’ebé mak kontinua hamoris fila-fali sentimentu kontente, optimizmu, no ksolok moris nian hosi sarani sira hotu hodi deskobre fila-fali sira-nia futuru nu’udar jerasaun David nian. 

Segundu, ita haree reasaun hosi lideransa Judeia nian. Sira haree situasaun ida-ne’e hanesan situasun ne’ebé mak nakonu ho deskonfiansa, odiu, no vingansa. Ho sentimentu ne’ebé mak la satisfas, nakonu ho sentimentu odiu no vingansa hamosu ba sira ho konxeitu ne’ebé mak negativu ba iha Jesus nia prezensa.

Haree observasaun sira hosi lideransa Judeia nian sira, katak Jesus la’ós Profeta ida-ne’ebé mak mai lori promesa salvasaun nian maibé Jesus hanesan ema bulak, ema-ne’ebé mak ki’ak, ki’ik no ikus liu sira dehan Jesus hanesan lideransa rebeldes nian ida mai hosi sidade ki’ik Nazaret ne’ebé mak atu destroe sira-nia estabilidade sosiál, polítíka no relijiozu sira-nian. Ba sira, Jesus hanesan inimigu, iha ne’ebé mai hatauk sira no hodi hamonu no estragu sira-nia status quo hanesan lideransa másimu Judeia nian.

Sentimentu tauk no ameasa ne’ebé mak sente hosi lideransa Judeia sira-ne’e sai mós hanesan razaun ida-ne’ebé mak validu. Massa ne’ebé mak simu Jesus iha odamatan boot Jeruzalem nian ne’ebé mak ho antuzismu aas tebes iha ne’ebé nia sai hanesan ahi ida-ne’ebé mak halakan sira-nia fuan no laran no sira kaer ho ai-tahan ramos iha liman.

Ida-ne’e sai hanesan perspetiva pozitivu ba Jesus katak nia mak Liurai loos no loloos hosi liurai David nia jerasaun. Ba sira, Jesus hanesan profeta ida-ne’ebe mak ho tinan naruk ona sira hotu hein. Jesus mós hanesan eroi ne’ebé mak sira fiar ba katak sei lori sira moris livre hosi situasaun pílitíka no ukun hosi lideransa Romanu sira (iha ne’ebé Jesus mós nunka atu hatudu aan no foti-aan hanesan profeta, mak nia mós la sai hanesan profeta hosi polítíka-na’in ne’ebé mak hein hosi ema hotu iha Judeia iha tempu Ramos nian).

Massa sira-ne’ebé mak simu Jesus ne’e, maiória mai hosi grupu rua mak hanesan grupu ne’ebé mak sai testemuña imediata oinsá kona-ba Jesus hatudu ninia milagre ba Lazarus iha Betania (Jesus hafanun nia hosi mate), no grupu ida seluk fali ne’ebé mak rona katak Jesus halo milagre no fiar (sira-ne’e tama iha grupu segundu ida-ne’e).

Evidénsia sentimentu tauk hosi lideransa Judea sira-nian, ita haree sira bazeia liu ba realidade ne’ebé mak hatudu katak massa boot ne’ebe halibur malu maiória mai hosi ema Judeia sira-ne’ebé mak avalia hosi Judaizmu no fiar ba iha Jesus Kristu. Lideransa Judeia ne’ebé mak santu maibé hipokritu tanba bainhira sira haree okaziaun refere ba sira hanesan diabu ka inimigu boot ida-ne’ebé mak destroe no hatun sira-nia dignidade no oho sira-nia sentimentu ne’ebé mak powerfull hanesan lideransa másimu ba sarani Judeia sira iha momentu ne’eba.

Iha momentu ne’ebé hanesan mós, mosu ba sira emosaun primordializmu ne’ebé mak to’o ikus mai sira hodi halo kapturasaun, torturasaun ba Jesus no hodi oho Jesus, hanesan dalan ikus hosi sira-nia sentimentu tauk nian. Ho ida-ne’e, sai razaun importante hodi sira kastigu Jesus too mate iha krús, ne’e la’ós tanba razaun poílítika maibé tanba razaun relijiozu nian.

Razaun pólitíka hanesan faktu hosi razaun relijiozu. Signifika katak, Jesus mak kria sentimentu deskonfia no sentimentu tauk, no ikus mai lideransa Judeia nian mós halo julgamentu ba Jesus iha estadu Romanu nia oin ho razaun pólitíka ne’ebe mak hanesan deskonfia maibé laiha evidénsia ida-ne’ebé mak kle’an. Jesus rasik foti-aan hanesan profeta (Liurai Judeia nian) maibé realidade Jesus nunka atu hatudu aan hanesan profeta ida. 

Domingu Ramos: Profeta falsu no promesa falsu 

Selebrasaun Domingu Ramos hodi hanoin hikas momentu ne’ebé Jesus tama íha sidade Jeruzalem, iha momentu ne’eba mós antes nia atu fó ninia-aan ba terus, mate iha krús no sei moris hias no ikus mai ita sei selebra iha loron domingo do resureisaun.

Ha’u-nia reflesaun foka liu kona-ba okaziaun ne’ebé Jesus tama iha sidade Jeruzalem, mai ho hanoin importante tolu (3) tuir mai hodi deskreve Jesus nia prezente iha altura ne’eba. Iha vantajen mai ita ohin loron iha moris relijiozu, sosiál no politika nian, ne’ebé mós mak dalaruma muda ita-nia realidade, lori ita ba fiar saida mak haklaken no haktuir hosi profeta falsu sira-ne’ebé mai ho sira-nia promesa falsu hodi minimiza tiha ita-nia fiar hanesan ema kristaun nian ne’ebé mak loos no loloos: 

Ida, dalaruma mós mosu iha ita-nia lala’ok no atetitude moris hanesan lideransa Judeia nian sira iha ita-nia moris hamutuk iha sosiedade ho ema seluk. Ita dala barak sente ita-nia aan mak loos liu, di’akliu, santu liu, no ita la konsidera ema seluk nia prenzesa mai ita hodi sai lalenok ba ita-nia aan. Maibé, dala barak ita konsidera ita-nia maluk sira hanesan ema-ne’ebé mak la loos, laiha kapasidade, sala-na’in, fuan hanesan rai-na’in, fiar laek no seluk-seluk tan.

Razaun sira hanesan ne’e mak hamosu sentimentu ne’ebé mak inperfeitu no foti-aan hanesan ita mak hatene buat hotu-hotu. Iha ikus mai ita sente ita mak boot liu ema hotu, no sente aan livre hodi hanehan ema seluk tuir ita-nia hakarak rasik. Ita taka aan metin ba kritika no nunka mais atu rona ema seluk nia sujestaun. Ita haree ema-ne’ebe mak halo kritika hasoru ita, ita haree ho ita-nia matan ne’ebé mak nakonu ho odiu no vingansa. No, ita-nia razaun mak buka dalan ikus hodi hamonu sira. Atetude no lala’ok sira hanesan ne’e, mak ita hanaran profeta falsu mai ho promesa falsu.

Ita haree ba momentu ne’ebé Jesus tama ba sidade Jerusalem, iha ne’eba Jesus rasik hatudu ninia maturidade hodi harahun lideransa Judeia sira-nia primordializmu no hanoin primitivu sira-ne’ebé mak hafalun metin ho topeng kemunafikan ka máskara hipokritu nian, no mós hanesan lala’ok kritika ba sistema sira-ne’ebé mak kleur ona hatun no halakon imajen sira-nian hanesan liurai ne’ebé loos no loloos.

Jeruzalem hanesan ita-nia fuan rasik, Jesus nia prezensa mai hodi lori dezenvolvimentu no transformasaun, atu nune’e ita bele iha transparánsia ba ita-nia maluk sira no hodi evita tiha ita-nia lala’ok ne’ebé mak sente aan superiór hodi hanehan ema seluk. Tanba, ita-nia belun no maluk sira hanesan parte mós hosi ita-nia aan ne’ebé mak hanesan. Ho ida-ne’e mak ita sei la tauk tan atu moris hamutuk hodi haburas moris ho ita-nia belun sira sé-sé de’it iha ita-nia moris iha sosiedade no família.

Rua, Jesus tama mai iha sidade Jeruzalem ho kuda burro. Iha tradisaun sira-nian, burro hanesan animál ne’ebé mak sai simbólu dame no domin nian. Iha ne’ebé prezensa liurai nian ne’ebé mak ho Burro ne’e signifika katak liurai ne’e mai lori domin no dame.

Realidade ida-ne’e hatudu iha animál burro ne’ebe mak isin maten, mamar ho in-kapasidade (inocente). Burro ne’e diferensa tebes ho kuda. Kuda hanesan animál ne’ebé mak forsa tebes, halai lalais no forte. Ho ida-ne’e, kuda hanesan simbólu ba funu nian no hodi hatauk ema. Jesus mai uza animál burro hatudu katak Jesus mak na’in ba dame nian ka liurai ba dame, ka profeta ne’ebe mak lori domin no dame.

Iha parte seluk, Jesus sa’e (kuda) burro mós hanesan kritika ida-ne’ebé mak ironia tebes ba asaun asasasinatu sira, tauk, regra no norma sira-ne’ebe mak laiha kompromi, iha parte relijiozu no mós polítíka nian ne’ebé mak koruptu ema-nia Liberdade, domin, dame no estabilidade sosidades nian iha momentu ne’eba. Jesus uza mós kuda no burro hakarak hatudu no hafanun mós sira-nia perspetiva katak Liurai mai ho kuda ne’ebé mak di’ak hodi manán funu.

Tanba liurai ne’ebé di’ak, nia konsege duni kria estabildade sosiál ne’ebé mak moris nakonu ho domin no dame nian. La’ós hanesan ema-ne’ebé mak uza forsa no matenek hodi hanehan ema seluk. Jesus rasik hatudu ninia lideransa ida-ne’ebé mak üniku ho rasionalidade no lojika ne’ebé mak diferensa tebes, mak hanesan iha domin, dame, onestidade no transparánsia.

Burro no kuda hanesan animál ida maibé iha ne’e oinsá mak bele esplika sé mak Jesus ne’ebé loloos tanba Burro no kuda sei deskreve kona-ba mentalidade, atetude, perspetiva no lala’ók sira iha sosiedade. Ita dala barak hatudu ita-nia-aan hanesan “kuda” boot ne’ebe mak sente ita-nia-aan makaas, forte no tanba ita hakarak tebes atu sai hanesan “liurai” boot ne’ebé mak ema hotu tenke tauk no respeita.

Ita uza ita-nia kualidade rasik, estatus sosiál no pólitíka ne’ebé mak ita iha, riku soin ne’ebé mak ita iha, hanesan “forsa” hodi hatun no hamonu ema seluk. Povu no ema seluk ita haree hanesan ita-nia funu-maluk, ho nune’e mós ema-ne’ebé mak iha diferensa hanoin hosi ita. Ba sira, ita haree hanesan inimigu boot iha ita-nia moris. Ida-ne’e la’ós rasionalidade maibé iha realidade sei konvoka no sei lori dezastre iha ita-nia moris hanesan umanu kristaun ida-ne’ebé di’ak.

Jesus rasik iha ne’e, hakarak hatudu mai ita modelu rasionalidade no lala’ok moris, perspetivu no attitude ida-ne’ebé mak nakonu ho rasionalidade moris domin no dame. Iha parte barak hanesan ita-nia realidade ne’ebé halo ita sai üniku iha mundu mak sai hanesan sasukat ba ita-nia umanidade loloos. Maibé, ita iha ne’e tenke moris tuir lojika hosi burro ne’ebé mak iha transparánsia, haraik aan no halo ita simu ema seluk hodi kria kultura ida-ne’ebé mak moris nakonu iha domin no dame ba malu hanesan ema kristaun di’ak ida.

Tolu, iha moris relijiozu, sosiá no polítika, ita bai-bain hatudu ita-nia maturidade fiar nian hanesan massa ne’ebé mak simu prezensa Jesus nian no hakilar ho lian makaas dehan Hosanna, Hosanna, Viva Liurai David nia oan ho ai-tahan ramos iha ita liman. Massa ne’ebé mak hakilar hodi hahi Jesus no hananu Hosanna hanesan mós ho massa ne’ebé mak atrai Jesus ho hakilar iha Pilatus nia oin dehan “Hedi Nia, Hedi Nia ba kruz!!”. Lian profeta falsu hosi lian promesa falsu.

Iha ne’e, oinsá ita haree ita ema-nia atetude ne’ebé loloos sai hanesan animál fuik ne’ebé mak presiza lori ba aprende dutrina, ideolojia ne’ebé mak mai hosi moris relijiozu no polítika nian iha sira-nia meta ba estratéjia rasik ne’ebé mós mak iha ona. Iha ne’e hatudu katak ita susar tebes atu deskobre ita-nia aan no realidade ne’ebé ita iha no enfrenta.

Iha ne’ebé tamba iha diferensa konseitu kona-ba Nai ne’ebé mak lori mai hosi Jesus no sai esperansa boot ba povu Izraelita sira, no ikus mai massa sira-ne’e sai tiha roda no mechine oho nian ba Jesus rasik ne’ebé mak mai hanesan salvazaun moris nian ne’ebé mak loloos hosi lideransa Judeia sira-nian.

Ikus mai Jesus mate iha ai-krús santa ne’ebé mak iha nia sinál hodi hatudu katak kasu ita hotu nia sala sira iha mundu ne’e. Massa sira-ne’ebé mak mosu iha momentu ne’eba loloos ne’e sira mai hosi individu sira-ne’ebé mak laiha kapasidade atu exekuta sira-nia fiar ne’ebé loloos ba iha Jesus. 

Polítika ohin loron

Ita mos dala barak komite atetude hanesan ne’e iha ita-nia moris loro-loron iha vida relijiozu, sosiál no polítika. Iha ita barak mak ita hare hanesan loos anju no santu, maibe iha realidade moris ita hanesan de’it saida mak ita dehan ona hanesan topeng hipokritu nian ne’ebe mak haksubar aan metin iha sira-nia dogmatizmu moris nian nu’udar ema kristaun ne’ebé mak di’ak.

Hanesan mos ho lideransa Judeia ne’ebe mak tau sira nia aan importante ba iha moralidade, ne’ebe mak radikál tebes. Maibé ida-ne’e hanesan de’it lala’ok ida hodi taka falta sira no subar metin sira-nia asaun a-morál barak ne’ebé mak sira komete hela iha sira-nia prátika moris nian.

Iha ita-nia moris relijiozu nian dala ruma mós la apar ho ita-nia prátika moris iha sosiedades nia leet. Iha uma kreda nia laran, ita hatudu aan no ema haree ita nu’udar ema kristaun ida-ne’ebé mak di’ak tebes. Iha uma, ita sai ema ne’ebé mak ladi’ak iha ema seluk nia matan tanba ho ita-nia hahalok egoizmu sira hotu ne’ebé baibain akontese iha ita-nia moris uma laran mak hanesan laen baku nia feen no oan sira. No, ikus mai mosu fahe malu iha família.

Tinan ida-ne’e mós ita tama ona iha tinan polítika ka tinan eleitorál, tanba falta fulan ida tan ita-nia nasaun sei realiza eleisaun parlamentar. Dala ruma iha mós ita-nia lideransa polítika balun ne’ebé mak ita bele dehan sira iha oin rua (berwajah ganda) mak hanesan; iha ne’ebé iha moris relijiozu nian, sira ita haree hanesan ema-ne’ebë mak di’ak tebes, badinas ba tuir misa iha loron domingu, badinas sai tama igreja atu nune’e sarani sira bele haree no hateten katak sira mak lideransa ne’ebé di’ak no hadomi Maromak no povu.

Sira hatuur no hatudu sira-nia aan hanesan pesoál ne’ebé mak sai Salvadór no sira mak sei salva no lori duni salvasaun ba povu no hodi halo povu nakonu ho esperansa, ksolok no perfeitu iha moris sosiedade nia leet. Maibé, bainhira sira tuur ona iha Palásiu ne’ebé nabilan, sira muda aan sai hanesan monster no ikus mai povu sai hanesan buat la vale ida ba sira.

Ikus mai, sira moris la’ós tan ba polítika maibé tanba sira moris hosi polítika (Uga-hari) ka politika kanteen hanesan ho ema ekriba, fariseu no sadusei sira-nian ne’ebé mak haksubar aan hosi sira-nia profeta falsu ne’ebé mai ho promesa falsu. 

Lia Maktaka  

Hanesan ema kristaun katólika, mai bá, aprende hosi Jesus ne’ebé fo nia aan ba mate iha ai-krús santa ho salva ema hotu nia salan no hatudu ninia aan loos no loloos hanesan profeta ba salvasaun, maibé la’ós ita atu sai fali hanesan ema lideransa Judeia sira-nian ne’ebé mak mai hanesan profeta ne’ebé mak perfeitu ho hafalun aan iha promesa sira-ne’ebé mak falsu ka bai-bain foin sae sira dehan “iha profeta falsu mak sei iha mós promesa falsu”.  Bom Domingu Ramos no Bom Paskua Ba Ita Hotu. 

*) Hakerek-na’ín nu’udar Vigário iha Paroquia Uatulari, Viqueque, no hela iha Uatulari.

 

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!