iklan

EKONOMIA, INTERNASIONÁL, DILI, HEADLINE

Timor-Leste-Japaun asina tan akordu kooperasaun hodi finansia bolseiru timoroan na’in-ualu

Timor-Leste-Japaun asina tan akordu kooperasaun hodi finansia bolseiru timoroan na’in-ualu

Governu Japaun no Governu Timor-Leste liuhusi Embaxadór Japaun iha Timor-Leste, Kimura TETSUYA hamutuk ho Ministru Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun, Bendito Freitas, selebra asinatura Projetu Bolsu Estudu (JDS) iha área Dezenvolvimentu Rekursu Umanu ba Timor oansira, iha salaun MNEC, Dili, kinta (13 juñu 2024). Imajen Tatoli/Antonio Daciparu

DILI, 13 juñu 2024 (TATOLI) – Governu Timor-Leste liuhusi Ministériu Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun (MNEK), Bendito Freitas , kinta ne’e, asina akordu nota kooperasaun ho Governu Japaun liuhusi Embaixada Japaun iha Timor-Leste, Kimura Tetsuya, kona-ba projetu bolsa estudu ba timoran na’in-ualu ho nia-orsamentu millaun $1-resin.

“Ita selebra asinatura ho Governu Japaun tanba sira apoiu fó bolsa estudu ba ita nia maluk timoroan na’in-ualu ne’ebé sei ba hala’o estudu iha Japaun, ida ne’e hanesan meiu ida hodi kapasita ita nia rekursu umanu, ida ne’e ba grupu dala hitu-nian,” Ministru Bendito hatete ba jornalista sira iha edifisiu MNEK Dili, kinta ne’e.

Reprezentante JICA iha Timor-Leste, ITO Mimpei, ho Ministru Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun Bendito Freitas asina Projetu Bolsu Estudu (JDS) iha área Dezenvolvimentu Rekursu Umanu, iha salaun MNEC, dili, kinta (13 juñu 2024). Imajen Tatoli/Antonio Daciparu

Ministru ne’e dehan, akordu ne’e hala’o desde 2018 to’o ohin loron grupu primeiru no sestu ramata ona no timoroan na’in-ualu ne’ebé atu arranka iha tempu besik tama iha grupu setimu nian.

“Husi grupu primeiru to’o sestu timoroan na’in-46, sira ne’e ba hasai ona sira nia kursu doutoramentu no mestradu iha universidade sira ne’ebé konesidu iha Japaun, sira hasai kursu iha área oioin, sira maioria funsionariu públiku, sira fila ona mai agora ajuda hela ita nia prosesu dezenvolvimentu nian,” nia afirma.

Timoroan na’in ualu ne’ebé atu arranka iha faze ikus nian sei ba hasai kursu iha doutoramentu no mastradu iha área teknolojia, meiu ambiente, enjeneria, agronomia no seluk tan ne’ebé importante ba Timor-Leste.

Tanba ne’e, Governante ne’e lori Estadu Timor-Leste nia naran agradese ba Governu Japaun ne’ebé laran luak no firme atu apoiu Timor-Leste nia dezenvolvimentu liuhusi kapasitasaun rekursu umanu.

Iha okaziaun ne’e, Embaixadór Japaun iha Timor-Leste, Kimura Tetsuya, hatete  Japaun prontu apoiu nafatin Timor-Leste nia dezenvolvimentu liuliu kapasitasaun rekursu-umanu.

“Iha asina ida ne’e, ha’u mós hakarak renova ha’u-nia determinasaun atu hametin liután relasaun entre Japaun no Timor-Leste . Ha’u hein katak iha futuru ha’u sei hala’o tan serimónia asinatura ho Ministru Freitas hodi kontribui ba Timor-Leste nia dezenvolvimentu iha área oioin,” katak Embaixadór ne’e.

Daudaun ne’e, Timoroan na’in-22 mak kompleta ona programa bolsa estudu iha Japaun. Bolseiru na’in-14 mak hala’o estudu Mestradu no bolseiru na’in-ida mak iha Programa Doutoramentu ho  área estudu nian mak polítika publika, servisu administrativu, polítika industriál, polítika ambientál no jestaun rekursu naturál.

Embaxadór Japaun iha Timor-Leste, Tetsuya Kimura. Imajen/Tatoli

“Ha’u kontente tebes tanba ho asina troka de nota ohin, sei hili lider joven na’in-ualu seluk tan atu hala’o sira-nia estudu iha eskola pós-graduasaun Japaun nian iha tinan oin mai,” nia salienta.

Embaxadór Kimura fiar katak programa ida-ne’e sei sai hanesan oportunidade osan-mean ida ba lider foin-sa’e timoroan sira la’ós de’it atu hetan esperiénsia, maibé mós atu liga no harii relasaun pesoál ho lider foin-sa’e sira husi nasaun Aziatiku sira seluk ne’ebé estuda iha Japaun, ne’ebé sei sai nu’udar rikusoin la’ós de’it ba sira-nia aan rasik maibé mós ba nasaun ida-ne’e iha futuru.

“Ha’u hein katak programa ida-ne’e sei sai nudar kontribuisaun signifikativu ida husi Japaun ba iha konstrusaun nasaun Timor-Leste no mós ba iha promosaun relasaun amizade entre país rua ne’e. Nu’udar Embaixadór Japaun nian, Ha’u hakarak reitera Japaun ninia kompromisu forte kontinua atu servisu hamutuk ho Timor-Leste ba dezenvolvimentu no bein-estar povu nian,” tenik.

Tuir Embaxadór Kimura, tinan 25 liubá, Japaun organiza konferensia internasionál dahuluk doadór nian hodi suporta konstrusaun nasaun Timor-Leste nian iha 1999.

“Hahú husi tempu ne’ebá, Japaun fó apoiu maka’as ba restituisaun no reabilitasaun Timor-Leste nian liuhusi haruka tropa PKO sira no implementa projetu no programa dezenvolvimentu oioin iha nasaun laran tomak. Ami mós apoia ona esforsu Timor-Leste nian ba adezaun tomak ba ASEAN,” nia tenik.

Governu Japaun fó ona asisténsia ba parte-interesada edukasaun oin-oin iha Timor-Leste nu’udar parte ida husi japaun nia kooperasaun iha dezenvolvimentu rekursu umanu, no fakuldade Enjinaria UNTL nu’udar benefisiáriu ida.

“Iha inísiu fulan ida-ne’e, iha mós eventu ida husi Tsuneishi Timor Shipbuilding, empreza konstrusaun ró lokál ida-ne’ebé nia sede iha Japaun, atu selebra membru foun sira ne’ebé tama iha empreza ne’e. Ha’u kontente haree lisensiadu foin-sa’e na’in 18 husi fakuldade Enjinaria UNTL tama ho empreza ne’e nu’udar enjeñeiru,” nia sublina.

Tuir ezemplu husi Tsuneishi, númeru empreza Japaun sira ne’ebé aumenta hatudu ona interese ba investimentu iha Timor-Leste.

“Ha’u hein katak Timor-oan barak, ne’ebé simu ona asisténsia edukasaun Japaun nian, inklui bolsa estudu, sei aproveita no servisu hamutuk ho kompañia Japaun sira hodi dezenvolve nasaun ne’e,” konklui.

Jornalista: Hortencio Sanchez

Editór     : Florencio Miranda Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!