iklan

DILI, MUNISÍPIU

Sarani  Parókia Saun José Ai-mutin Hahú Ona Formasaun Bíblia

Sarani  Parókia Saun José Ai-mutin Hahú Ona Formasaun Bíblia

Métodu aprende lee bíblia. Imajen hosi google

DILI, (TATOLI) – Sarani Parókia Saun José Ai-mutin hamutuk ema  600 partisipa formasaun bíblia ne’ebé oferese hosi komisaun durante loron haat hahú loron 4, 5, 12 no 19 setembru 2018  hodi selebra fulan bíblia ne’ebé monu iha fulan ne’e ho tema Bíblia Iha Liturjia.

Númeru sarani sira ne’e kompostu reprejentasaun bairru 29, grupu kategoria hanesan THS-THM, akólitu sira, joven ba Krístu, karizmátiku no seluk tan.

ʺParókia ne’e kada tinan selebra fulan Bíblia, tanba Bíblia maka fonte prinsipál fiar sarani, partisipasaun másimu tebes, kuaze  ema besik 600 mak tuir formasaun ne’eʺ, hateten Padre Paróku, Emanuel Lelo Talok, CMF ba Tatoli, ohin.

Bibi Atan ne’e dehan bainhira sarani sira kumprende kle’an kona-ba Bíblia maka fasilita sira atu haklaken Maromak nia futar lia-fuan.

ʺKompreende di’ak halo ita fiar, fiar mak halo ita kumpre, kumpre loloos Maromak nia Futar lia-fuan  mak halo ita hetan salvasaun, ema ne’ebé hetan salvasaun mak brani sai ba haklaken no fó sasinʺ, afirma.

Iha mós kompetisaun lee bíblia, kanta salmu no aklamasaun  iha loron 24 to’o 27  hodi taka selebrasaun fulan bíblika.

ʺOrsamentu ba formasaun ne’e mai hosi parókia rasik ho montante dollar rihun haatʺ, tenik.

Amu Paróku maka lidera ekipa formadór sira hanesan komunidade CMF Dili, Kongregasaun Carmelita, Canosiana, KYM, ALMA, komisaun bíblia, Konsellu Pastóral Parókia no seluk tan.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!