iklan

DILI, MUNISÍPIU

Governu Husu RTM Atu Rejistu

Governu Husu RTM Atu Rejistu

Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál, Merício Juvinal dos Reis Akara. Foto Egas Cristovão

DILI, (TATOLI) – Governu liuhosi Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál, Merício Juvinal dos Reis Akara, husu ba Rádiu Televizaun Maubere (RTM) rejista iha Autoridade Nasionál Komunikasaun (ANC-sigla portugés).

ʺFoin lalais ha’u simu karta ida hosi Autoridade Nasionál Komunikasaun katak RTM seidauk hetan  lisensa frekuénsiaʺ, Akara ba jornalista sira iha Palásiu Governu, ohin.

Governante ne’e husu RTM no sira seluk rejistu hodi hetan lisensa frekuénsia. ʺTenke rejistu hodi hetan lisensa frekuénsia, se la’e ita la tuir lei no regra, Nasaun ne’e atu sai saidaʺ, apela.

Atu regula di’ak liután emisaun Rádiu no Televizaun iha TL, planu governu mak kria esbosu lei kona-ba radiu divuzaun.

Maske nune’e, Akara hateten antes ne’e governu uza lei komunikasaun sosiál hodi regula ezisténsia mídia iha Timor.

ʺSEKOMS tenke halo lei ne’e no lei espesífiku hanesan informasaun no tranzasaun eletróniku, cyber crime no kode konduta balun iha área espesífiku sira”, konklui.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!