iklan

EKONOMIA, DILI, MUNISÍPIU

Konsumidór Keixa AIFAESA Haree Susubeen Ultra Milk

Konsumidór Keixa AIFAESA Haree Susubeen Ultra Milk

Foto/Google.

DILI, (TATOLI) – Autoridade Inspesaun no Fiskalizasaun Atividade Ekonómika no Sanitária (AIFAESA), liuliu iha Departamentu Operasaun simu keixa husi konsumidór kona-ba susubeen Ultra Milk ne’ebé deskonfia kontamina baktéria bainhira kliente sira haree iha publikasaun mídia sosiál katak iha Indonézia halo teste laboratóriu no hetan produtu hanesan ne’e.

“AIFAESA hetan ona keixa husi ita-nia konsumidór ne’ebé mai iha divizaun informasaun públika no ami haruka ona ba parte jurídiku, nune’e haruka ba koordenadór para hatún despaxu ba departamentu operasaun nomós laboratóriu para tun ba terrenu atu haree susubeen ne’ebé tau iha mídia sosiál katak deskonfia kontamina baktéria”, Diretór Operasaun AIFAESA, Gabriel da Costa, hatete iha Matadouru ohin.

Gabriel hatutan liuhusi informasaun iha mídia sosiál nomós iha distritu (kabupaten) Sinjai, Indonézia ne’ebá, halo teste iha laboratóriu hetan baktéria iha susubeen Ultra Milk ne’e.

“Ami sei serbisu hamutuk liuliu departamentu laboratóriu sei halo kontaktu ho Badan POM  (Pengawas Obat dan Makanan) Indonézia para konfirma informasaun ne’ebé tau iha mídia sosiál atubele hatene susubeen (Ultra Milk) ne’ebé importa mai Timór loloos labele importa mai tanba iha informasaun husi parte Indonézia katak iha ona baktéria iha laran”.

Aleinde ne’e ekipa sei tun hodi foti amosta susubeen ne’e hodi halo teste ba produtu ne’e depois hein rezultadu teste maka foin fó sai ba públiku katak ne’e kontein baktéria, entaun AIFAESA sei foti medida hodi dada sai hotu produtu sira ne’e iha merkadu depois halo destruisaun para labele fa’an iha Timór.

“Maibé buat hotu tenke hein ba rezultadu ne’ebé sei halo teste iha laboratóriu saúde nian”.

Kona-ba keixa ne’ebé hato’o ba AIFAESA ne’e tanba kosumidór dúvida ho produtu ne’e maka informa ba parte kompetente hodi tau atensaun ba saúde públika hodi toma atensaun ba produtu refere.

“Ami sei tun bá iha supermerkadu sira hodi foti nia amostra no sei submete ba parte laboratóriu para halo teste. Agora daudaun, iha ita-nia rai seidauk hetan keixa ida hatudu katak susubeen Ultra Milk ne’e kontein baktéria, só deskonfia tanba publika ona iha mídia sosiál ne’e maka ita presiza atu toma medida foti produtu hodi halo teste”.

Jornalista: Maria Auxiliadora

Editora: Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!