iklan

NASIONÁL, EDUKASAUN, DILI, POLÍTIKA

MESSK Aprezenta Dezeñu Universidade Tolu Ba PM Taur

MESSK Aprezenta Dezeñu Universidade Tolu Ba PM Taur

MESSK, Longuinhos dos Santos, hasuru malu ho PM Taur Matan Ruak, iha Palásiu Governu, hodi entrega dezeñu universitáriu tolu nian. Foto GPM

DILI,(TATOLI) – Ministru Ensinu Superiór Siénsia no Kultura, Longuinhos dos Santos,  ohin, iha Palásiu Governu, aprezenta dezeñu universidade tolu (3) ba Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak. Dezeñu universitáriu ne’e, tuir planu, sei konstrui iha Lospalos, Manatuto ho Betano.

“Ohin aprezenta ba Primeiru-Ministru maka preparasaun ba dezeñu universidade nian iha munisípiu tolu”, informa Ministru Longuinhos dos Santos, ba jornalista sira, hafoin hasoru malu ho Xefe Governu.

Universitáriu ne’ebé atu konstrui  iha Lospalos ne’e halai ba área turizmu no otelaria,  iha Manatutu nian iha área akadémia peska no ba Betanu nian sei haree liu ba konstrusaun sivíl no produsaun animal.

Konstrusaun ba obra hirak ne’e, Ministru Longuinhos espika katak, governu halo ona preparasaun ba dezeñu no estudu viabilidade tanba programa hirak ne’e prevee iha governu konstitusionál da-ualu nian.

“Agora sei iha faze preparasaun ba dezeñu obra no sei iha hela revizaun, enkuantu hotu ona maka ita aposta  orsamentu  ba konstrusaun nia”, hateten Ministru Longuinhos dos Santos, hodi subliña tan katak,  kona-ba ezekusaun projetu nian sei liuhusi prosesu normál.

Jornalista : Zezito Silva

Editór: Francisco Simões

iklan
iklan

One Comment

  1. Eapera katak konstrusaun hirak ne bele aselera lais diak liu tamba alin sira nebe dadaun ne eskola hela iha betano fasilidade laiha.
    Dormitorio nebe governo pormete ba alin sira ne mos laha no alin sira ne hela ha kos maka ba kuliah.

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!