NASIONÁL, EDUKASAUN, DILI

Presiza Hadi’a Mekanizmu Atendimentu Iha DNTT

Presiza Hadi’a Mekanizmu Atendimentu Iha DNTT

Komunidade trata hela dokumentu karreta no motór iha Diresaun Nasionál Transporte Terrestres (DNTT). Imajen/Espesiál

DILI, 11 jullu 2019 (TATOLI)-Serbisu Diresaun Nasionál Transportes  no Terrestre (DNTT) Sentrál Balidi no Departamentu Inspesaun Karreta no Motór iha Comoro, Dili,  presiza hadi’a mekanizmu  atendimentu ba públiku ne’ebé atu trata dokumentu karreta ho motor nian.

Ekipa konjunta KFP, KAK, IJE halo inspesaun ba Diresaun Nasionál Transporte no Terrestres (DNTT) Sentrál Balide no Comoro. Imajen/Espesiál

Komisáriu Komisaun Funsaun Públiku (CFP-sigla portugés) Asuntu Dixiplinár, António Freitas, dehan, DNTT nu’udar Instituisaun Estadu, loro-loron atende públiku no Estadu tomak atu trata dokumentu karreta ho motór tenke tuir dalan legál hodi públiku labele kestiona serbisu DNTT nian.

Komisáriu António esplika, dala barak públiku kritika no julga DNTT nian serbisu hanesan fatin ‘lahan basah’ ka fatin ne’ebé fasil ba sira atu hetan osan liuhusi trata  dokumentu karreta no motór la tuir prosedura ilegál, ne’ebé bele fó prejuizu ba estadu.

“Situasaun sira ne’e ita tenke prevene para oinsá atendimentu ne’e liuhusi prosesu ne’ebé determinadu tiha ona no legál. Se lae orasida mai fali husi kotuk. Tanba ne’e, ita hanoin estrutura kargu xefia DNTT presiza atu hadi’a iha atendimentu sira ne’e,” dehan Komisáriu António ba Ajénsia TATOLI, ohin, iha nia knaar fatin KFP, Dili.

Nia husu atu DNTT labele fasilita ‘Broker’ ne’ebé sai hanesan fasilitadór trata dokumentu karreta no motór husi kompañia sira nian, maibé tenke la’o tuir prosedimentu legál para lori DNTT hetan privilejiadu ba sira nia serbisu iha públiku.

Irregularidade ne’ebé ekipa konjunta, kompostu husi Komisaun Anti Korrupsaun (KAK), Komisaun Funsaun Públiku  (KFP) ho Inspetór Jerál Estadu (IGE), ho PDHJ identifika maka dala ruma karreta no motór ida tama husi rai li’ur mai sei para hela iha Portu Dili, derrepente de’it dokumentu karreta ho motór nian, hanesan KIR, STKNK no Xapa Matríkula ekipa DNTT fasilita kompletu ona.

Problema seluk tan, António hateten, atendimentu KIR karreta no motór iha DNTT Comoro, hahú loke tuku 8:30 too 12:00 maka foin taka, maibé dala ruma foin tuku 11:00 taka ona  hodi halo públiku sira preokupa no husu atu hadi’a sistema atendimentu ne’e.

“Ema balun nia karreta no motór kondisaun la di’ak, travaun karreta no lampu la lakan mós ita haree karreta halai nafatin iha Dili laran, ida ne’e mak problema tenke hadi’a,” nia rekomenda.

Alende ida ne’e, mákina ne’ebé uza hodi halo inspesaun ba karreta nia kondisaun travaun dala ruma la funsiona ho di’ak, no funsionáriu sira halo inspesaun bazeia de’it ba sira nia observasaun hodi komprova katak, karreta kondisaun di’ak ona.

Funsionáriu Públiku Diresaun Nasionál Transporte no Terrestres (DNTT) Sentrál Balide, Dili, hala’o hela atividade serbisu atendimentu. Imajen/Espesiál

Vizita surpreza ekipa konjunta; KAK, KFP, IGE ho PDHJ ba DNTT, kuarta (10/07/2019), atu kumpre komisaun nian misaun ne’ebé hatuur iha artigu 4 halo asaun prevensaun no investigasaun kriminál ba krime korrupsaun nian iha forma oioin, pekulatu, abuzu podér, tráfiku influensia no partisipasaun ekonomia iha negosiasaun, hanesan define ona iha lejizlasaun penál nian.

Vizita ne’e mós nu’udar implementasaun Lei No. 8/2009 15 de Jullu kona-ba sobre kriasaun KAK artigu 5, komisaun nia kompeténsia, halibur (rekolla) no analiza informasaun hirak ne’ebé kait ho kauza sira no prevensaun korrupsaun.

Jornalista      : Eugénio Pereira

Editór             : Francisco Simões

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!