iklan

NASIONÁL, DILI

MAP apoiu ai-han lokál atu distribui ba sentru evakuasaun

MAP apoiu ai-han lokál atu distribui ba sentru evakuasaun

MAP entrega ai-han lokál ba SEPS atu distribui ba sentru evakuasaun sira. Imajen Tatoli/Nelson de Sousa

DILI, 06 abríl 2021 (TATOLI)-Ministériu Agrikultura no Peska (MAP), tersa ne’e, entrega  ai-han lokál ba Sekretária Estadu Protesaun Sivíl (SEPS) hodi bele distribui ba família afetadu dezastre naturál ne’ebé daudaun hela iha sentru evakuasaun sira.

Vise-Ministru MAP, Abílio Xavier de Araújo akompaña Sekretáriu Estadu Peska, Elidio de Araújo, entrega diretamente ai-han lokál ne’e ba Sekretáriu Estadu Protesaun Sivíl (SEPS), Joaquim Gusmão iha edifísiu SEPS, Caicoli, Dili.

Produtu lokál ne’ebé MAP fó apoiu ne’e mai hosi loza agrikultór sira nian ho kuantidade foos rai (10kg) ho saka 100, batar-ikis (5kg) saka 400, koto (10kg) ho saka 50, fore-mungu (10kg) ho saka 20,
fore-keli (10kg) ho saka 20, na’an-aten (1kg) ho falun 50, na’an-toalla (1kg) ho rag 50, na’an-isin (1kg) ho falun 50, ikan-maran (1kg) ho falun 40, ikan-fresku (1kg) ho falun 50, manu broiler 50 no susu ben (1 liter) botir 100.

Joaquim Gusmão, hateten ai-han sira ne’e sei distribui ba fatin evakuasaun sira ne’ebé daudaun prepara hodi te’in atende ba família afetadu sira.

Tuir dadus hosi SEPS katak daudaun ne’e iha sentru evakuasaun 11 akumula abitante afetadu dezastre naturál  besik 8.000.

Jornalista   : Nelson de Sousa

Editór        : Francisco Simões

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!