iklan

NASIONÁL, EDUKASAUN, DILI

Programa edukasaun ensinu rekorrente iha TL hetan apresiasaun

Programa edukasaun ensinu rekorrente iha TL hetan apresiasaun

Vise-Ministru Edukasaun Juventude no Desportu, António Guterres. Imajen Tatoli/Dok.

DILI, 26 abríl 2021 (TATOLI) – Vise-Ministru Edukasaun Juventude no Desportu (VMEJD), António Guterres, hateten Governu TL  hetan apresiasaun hosi nasaun 36 iha Sudeste Aziátiku no Pasífiku tanba esforsu Ministériu Edukasaun nian realiza ona programa edukasaun ensinu rekorrente iha nivel ensinu báziku.

“Hahú husi 2015 to’o 2020, bainhira estabelese edukasaun nivel ensinu rekorrente, ita konsege atinje númeru estudante finalista hosi ensinu báziku siklu 1,2 purvolta 838 benefisiáriu. Estudante-sira ne’e kompostu hosi feto 314 no mane 524. Hosi totál númeru ne’e iha mós alin defisiente 45 kompostu feto 18 no mane 27 mak gradua ona hosi programa ensinu rekorrente ne’e,” António Guterres, informa ba Agência Tatoli iha ninia kna’ar fatin, edifísiu MEJD Vila Verde, Dili, segunda ne’e.

António Guterres afirma katak nasaun 36 fó apresiasaun mós tanba tinan 2021 MEJD sei estabelese tan ensinu rekorrente ba nivel Ensinu sekundáriu no  esperansa nasaun 36 nian atu TL bele hadi’a liután jestaun atu bele atinje nivel edukasaun rekorrente nian  ba to’o area remotas.

Nia informa mós iha diálogu Zoom ho nasaun 36 iha nivel rejionál, Sudeste Aziátiku no Pasífiku nian, katak rezultadu númeru estudante finalista ensinu rekorrente ne’e tanba antes ne’e ME estabelese tiha ona sentru  (SK) 10 iha territóriu TL. Intensaun hosi estabelesimentu SK ne’e hodi fó biban ba maluk marjinalidade sira atu hetan fali oportunidade hodi asesu báa edukasaun.

Haree ba kompromisu  ne’ebé hato’o ona iha diálogu ho nasaun 36 ne’e, Vise-Ministru ne’e husu partisipasaun komunidade nian atu kontinua akompaña nafatin informasaun sira, tanba aprezentasaun ne’ebé nia hato’o ona iha rejionál forum ne’e sei sai sasukat ida ba nasaun 36 iha abríl 2022.

Jornalista       : Tomé Amado

Editór             : Francisco Simões  

 

 

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!