iklan

BOBONARO, EKONOMIA, MUNISÍPIU

Populasaun Atabae seidauk asesu estrada

Populasaun Atabae seidauk asesu estrada

Kondisaun atuál estrada suku Atabae. Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 07 jullu 2021 (TATOLI)—Autoridade lokál ho populasaun iha suku Atabae, postu administrativu Atabae, munisipiu Bobonaro, to’o oras ne’e seidauk asesu ba estrada hodi transporta produtu ba merkadu.

“Ha’u-nia suku ne’e área rurál liu, estrada agora seidauk di’ak no iha tempu udan, difikulta teb-tebes komunidade atu lori produtu ba faan iha merkadu ka bazar fatin iha Atabae-Villa, postu administrativu Cailaco no Maliana. Dalan ne’e ita liu de’it hosi mota laran no iha tempu udan labele liu,” Xefe suku Atabae, Paulino Mali Bere,  hateten ba jornalista Agência Tatoli, iha edifísiu administrasaun munisipál Bobonaro, kuarta ne’e.

Notísia relevante:2021, suku tolu iha Bobonaro sei asesu eletrisidade

Autoridade lokal ne’e esplika, iha tempu bai-loron, komunidade bele lori produtu ba faan iha merkadu, maibé iha tempu udan difísil tebes atu halo movimentu tanba dalan liga hosi suku Atabae ba estrada boot laiha, no tenke liu hosi mota kuaze kilometru 22,” nia hateten.

Populasaun iha suku ne’e maioria moris ho vida agrikultura tanba rai luan, motiva tebes komunidade kuda hare, modo, ai-farina, lakeru, fehuk no sira seluk tan, alende ne’e komunidade mós hakiak animál hanesan, karau, fahi, Bibi, manu no ikan.

Populasaun, Alzira de Jesus rekomenda ba Governu atu tau problema ne’e iha prioridade, nune’e komunidade bele sente dezevolvimentu hanesan.

Suku Atabe iha aldei lima mak hanesan Fatubesi, totál polulsaun 644 mane 331 no feto 313 mai hosi xefe família 161, Helesu populasaun hamutuk 410 mane 228 no feto 182 maihosi xefe familia 96, Saburapo populasaun 450 Mane 244 no feto 206  maihosi xefe família 103.

Aldeia Madebau 439 populasaun mane 233 feto 206 mai hosi xefe familia 91 no aldeia Lolocolo 511 mane 275 no feto 236 mai hosi xefe familia 114, ho totál pupulasaun 2.545 ho xefe família 565.

Jornalista: Sérgio da Cruz

Editór: Cipriano Colo

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!