DILI, EDUKASAUN, NASIONÁL

Veteranu nia-oan na’in-47 hetan subsídiu Governu ba sira-nia estudu

Veteranu nia-oan na’in-47 hetan subsídiu Governu ba sira-nia estudu

Unidade Koordenasaun Apoiu Estudante (UKAE) hosi MESSK asina kontratu ho veteranu nia-oan 47 iha salaun MESSK, kuarta (07/07). Imajen Tatoli/Egas Cristovão

DILI, 07 jullu 2021 (TATOLI) –Veteranu nian-oan na’in-47 ne’ebé estudante iha universidade rai-laran no rai-li’ur,  asina kontratu ho Ministériu Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura (MESSK) liuhosi Unidade Koordenasaun Apoiu Estudante (UKAE) hodi hetan subsídiu bá sira-nia estudu.

Estudante na’in -47 ne’ebé asina ona kontratu ho UKAE ne’e, kompostu hosi  na’in-tolu (3) eskola iha rai-li’ur (Indonézia na’in-ida (1) no Portugál na’in-rua (2) no na’in-44 estuda iha universidade sira iha rai-laran.

Diretora UKAE-MESSK, Amelia da Silva Araújo, n orsamentu ne’ebé alokadu bá subsídiu rasik purvolta $60.000 no nia rekizitu atu hetan subsídiu ne’e tenke timoroan, eskola iha rai-laran, tenke iha karta ativu hosi Universidade.

Kada estudante tenke aprezenta sira-nia rezulta Index Prestasaun (IP) porezemplu sira ne’ebé estuda iha siénsia naturál ninia valór tenke 2,75 no siénsia Sosiál tenke 3 virgula.

“Kuandu estudante sira la prienxe rekizitu ne’e Ministériu sei hapara subsídiu bá sira,” Amelia da Silva Araújo hateten ba jornalista-sira iha salaun enkontru MESSK, Colmera, Dili, kuarta ne’e

Nia akresenta katak subsídiu sira-ne’e la permanente depende bá notas ne’ebé sira rasik prodús. Nune’e bainhira  la prienxe rekizitu ne’ebé termina, sei hapara subsídiu bá sira.

Iha fatin hanesan, Angelia Amaral estudante finalista fakuldade edukasaun departamentu lingua Portugés iha universidade Orientál  hateten u nia simu subsidiu ne’e atu apoiu ninia preparasaun atu finalize ninia estudu iha universidade Orientál.

“Ha’u agradese tebes bá Ministériu Ensinu Superiór ne’ebé ohin realiza ona asinatura entre ami ho UKAE. Tanba subsídiu ha’u hetan ne’e bele ona finaliza ha’u nia estudu iha tinan ida,” nia tenik.

Acasio Marís reprezentante inan-aman hosi estudante  benefisiáriu sira agradese bá Governu tanba subsídiu ne’ebé MESSK fó bele hakmaan difikuldade ne’ebé sira enfrenta durante sira-nia estudu.

“Durante tempu naruk ami rekoñese hasoru problema ho finanseiru. Ami laiha kbiit atu sustenta oan sira ninia nesesidade. Maibé ho apoiu subsídiu ne’e ami sente dalan nakloke atu lori oan sira hetan susesu iha futuru,” nia tenik.

Acasio dehan, ninia oan na’in-rua eskola hotu iha Universidade Nasionál Timor Lorosa’e (UNTL) na’in ida hetan ona subsídiu no ida seidauk no nia espera kuandu na’in-rua ne’e hetan hotu apoiu hosi Governu bele garante ona susesu bá sira.

Jornalista : Tomé Amado

Editór       : Francisco Simões

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!