iklan

BOBONARO, MUNISÍPIU, SEGURANSA

Vise-Ministru Interiór husu populasaun Bobonaro asegura fronteira

Vise-Ministru Interiór husu populasaun Bobonaro asegura fronteira

Vise-Ministru Interior, António Armindo, hala’o diálogu ho autoridade no populasaun aldeia Tunubibi, suku Tapo-Memu, tersa (03/08/21). Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 03 agustu 2021 (TATOLI)—Vise-Ministru Interiór, António Armindo, husu ba populasaun munisípiu Bobonaro, liu-liu sira ne’ebé hela besik fronteira, atu kontribui halo seguransa iha liña fronteira, nune’e bele prevense variante foun COVID-19 labele invade Timor-Leste (TL).

Vise-Ministru Interiór hato’o asuntu ne’e, durante hala’o diálogu ho populasaun iha aldeia Tunubibi, suku Tapo-Memo no suku Saburai, postu administrativu Maliana, munisipiu Bobonaro, kona-bá asegura fronteira terrestre iha situasaun Estadu emerjénsia.

Notísia relevante:Konsuladu TL sei lori fila Timoroan tama ilegál iha Atambua

“Ha’u husu ba inan-aman, família no populasaun iha ne’e, ita hotu hamutuk fó seguransa ba  fronteira. Ha’u husu atu labele halo movimentu ilegál iha situasaun hanesan ne’e,” Governante ne’e husu.

António Armindo esplika, daudaun-ne’e  pontu entrada iha munisípiu Bobonaro provizoriamente taka no atende de’it sasan nesesidade bázika no nesesidade-sira seluk ne’ebé presija iha situasaun COVID-19.

Ba oin, Governu sei esforsu atu aumenta tan membru Polísia iha fronteira, maibé atu garante estabilidade iha seguransa presija kontribuisaun entidade tomak, nune’e bele asegura populasaun tomak.

Xefe suku Tapo-Memu, Joaquim Baptista dos Santos, agradese ba prezensa Governu ne’eb’e hala’o diálogu komunitária, tanba iha populasaun barak mk laiha konsiénsia ultrapasa fronteira ho ilegalmente.

Nia dehan, iha Tunubibi mós kontinua sai fatin risku ha movimentu ilegál, tanba komunikadade balun kontinua hatama sasan kladeatinamente mai Timor-Leste.

“Ha’u ho membru KPK tomak mak sei aviza ba komunidade ne’ebé tama sai illegal, bainhira ami identifika, sei hato’o ba PNTL Bobonaro atu halo kapturasaun no lori ba halo investigasaun,” autoridade lokál ne’e afirma.

Autoridade lokál ne’e mós husu  Governu atu apoia orsamentu ba membru Konsellu Polisiamentu Komunitária (KPK), nune’e funsionamentu serbisu bele la’o di’ak liu tán.

Iha diálogu komunitária ne’e, partisipa hosi reprezentante Komandante Jerál, Komandante Unidade Patrullamentu Fronteira (UPF), Komandante PNTL Munisipiu Bobonaro, autoridade lokál no komunidade Tunubibi.

Jornalista: Sérgio da Cruz

Editór: Cipriano Colo

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!