BOBONARO, COVID-19, MUNISÍPIU, SAÚDE

Ministra Saúde observa Norberto ne’ebé dezmaia hafoin simu AstraZeneca

Ministra Saúde observa Norberto ne’ebé dezmaia hafoin simu AstraZeneca

Ministra Saúde (MS), Odete Maria Freitas Belo, halo observasaun ba Norberto Loe Bere (18) iha aldeia Timata, suku Ritabou, postu administrativu Maliana, munisípiu Bobonaro, ne’ebé dezmaia, hafoin simu vasina AstraZeneca doze dahuluk, sesta (13/08/21). Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 13 agostu 2021 (TATOLI)—Ministra Saúde (MS), Odete Maria Freitas Belo, halo observasaun ba Norberto Loe Bere (18) iha aldeia Timata, suku Ritabou, postu administrativu Maliana, munisípiu Bobonaro, ne’ebé dezmaia, hafoin simu vasina AstraZeneca doze dahuluk, iha sesta ne’e.

Akontesimentu ne’e iha tuku 12:10 otl, bainhira Ministra Saúde (MS), Odete Maria Freitas Belo, ho ekipa observa kampaña vasinasaun iha aldeia ne’e.

Notísia relevante:Vasina iha Bobonaro remata ho pesoál liña frente 1.292

Kronolojia akontesimentu, molok simu vasina, pesoál saúde-sira halo uluk teste saúde no rezultadu hatudu katak, joven ne’e merese duni atu simu vasina, no liu de’it minutu balun oin-halai to’o dezmaia no monu.

Odete Maria Freitas Belo, haree rasik kondisaun joven ne’e no rezultadu hatudu katak, jeralmente kondisaun fíziku di’ak.

“Iha alin ida depois de simu vasina dezmaia no monu. Entaun, ami koko halo tratamentu ba nia, hare nia iha kondisaun hamlaha maibé depois de médiku no infermeiru-sira halo tratamentu, ikus-mai nia di’ak no fila ona ba uma,” nia hateten.

Tuir informasaun hosi autoridade suku katak, joven ne’e ho kondisaun hamlaha tanba sai hosi eskola mai kedan simu vasina iha rezidénsia Xefe aldeia Timata.

Tanba ne’e, bainhira ekipa saúde oferese ai-han hodi konsumu, ikus-mai joven ne’e kondisaun normál, no pesoál saúde haruka fila ba deskansa iha uma.

Akontesimentu ne’e, halo komunidade trauma, maibé Xefe Suku Ritabou halo kedan intervensaun hodi esplika situasaun ne’ebé akontese no ikus-mai programa vasinasaun konsege la’o ho diak.

“Ita nia alin ohin ne’e dader ba eskola fila-mai seidauk han buat ruma. Ha’u aviza bebeik ona katak, mai vasina tenke han bosu. Tanba ne’e ita la’o ba oin nafatin, tanba Governu la hanoin estraga ita, lalika tauk,” Xefe suku Ritabou,  Maximiano dos Santos Araújo, apela ba populasaun.

Iha loron ne’e, komunidade aldeia Timata, hamutuk na’in 72 mak simu ona vasina AstraZeneca doze dahuluk no daruak.

Tuir oráriu, kampaña vasinasaun iha suku Ritabou sei hala’o durante loron tolu, hahú hosi 13 to’o 17 agostu. Totál enumerasaun tarjetu, populasaun Ritabou ne’ebé alvu atu simu vasina hamutuk 3.913.

Notísia relevante:Hilária de Jesus hakotu-iis hafoin simu vasina AstraZeneca

Jornslista: Sérgio da Cruz

Editór: Cipriano Colo

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!