iklan

NASIONÁL, EDUKASAUN, DILI

Outubru, aselera projetu reabilitasaun infraestrutura edukasaun 22

Outubru, aselera projetu reabilitasaun infraestrutura edukasaun  22

Kondisaun Eskola 05 de maiu ne’ebé hetan estragu tanba inundasaun ne’ebé akontese iha loron 13 marsu 2020. Imajen TATOLI/António Gonçalves

DILI, 16 setembru 2021 (TATOLI) – Dirasaun Nasionál Infraestrutura Edukativa- Ministériu Edukasaun, Juventude no Desportu (DNIE-MEJD) sei aselera prosesu reabilitasaun sala de aula, laboratóriu, biblioteka, toilet no sanitasaun iha outubru, tinan ne’e.

Diretór Nasionál Infraestrutura Edukativa, Helio Lopez, informa nia hakarak projetu balun tenke realiza ona iha outubru, maibé prosesu atu realiza maka presiza transferénsia atu bele ezekuta ona servisu balu iha terrenu.

Ba jornalista sira iha ninia servisu fatin Vila Verde, Dili, kinta ne’e, Helio Lopez, hateten tanba pakote orsamentu adisionál hosi dirasaun infraestrutura nian atu responde tan kondisaun eskola balun ne’ebé prioridade iha 2022 purvolta millaun $5, maibé Ministériu  tenke finaliza uluk projetu 2021 nian.

Orsamentu kapitál dezenvolvimentu ba projetu 22 ne’e,  horisehik (15/09). Fiar katak prosesu sira hotu sei lao di’ak. Maibé nia hateten maske projetu sira ne’e labele  realiza hotu ninia progresu fíziku 100% iha tinan ne’e pelumenus bele inisia ona tanba pandemia COVID-19 ne’e mak afeta atividade lubuk ida.

Nia dehan, dirasaun infraestrutura konsiente falta de’it fulan-rua efetivu atu termina jornada orsamentu bá tinan ida ne’e maske projetu hotu labele termina iha tinan-ida ne’e maibé projetu balun tenke la’o.

“Ami rekoñese ita atrazu kauza hosi dokumentu balun ne’ebé falla no dokumentu balun presiza hadi’a iha tempu naruk, inklui mós impaktu hosi situasaun rai-laran ne’ebé akontese tanba pandemia COVOD-19 ne’e rasik”.

Hosi Dirasaun Infraestrutura rasik esforsu atu aselera prosesu tomak no tinan ida-ne’e bele atinje daudaun prosesu balun purvolta 15% to’o 30% progresu fíziku tuir alokasaun orsamentu iha tinan ida ne’e ho disponibilidade orsamentu millaun $20-resin ba transferénsia públikas millaun $2,8 ba kapitál dezenvolvimentu no millaun $2 ba kapitál menór ne’ebé aloka bá dirasaun infraestrutura rasik.

Jornalista : Tomé Amado

Editór       : Francisco Simões

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!