DILI, INKLUZAUN SOSIÁL

CNE rekomenda Governu introdús sistema braille iha eleisaun parlamentár 2023

CNE rekomenda Governu introdús sistema braille iha eleisaun parlamentár 2023

Prezidente Komisaun Nasionál Eleisaun (CNE), José Agostinho da Costa Belo. Imajen Tatoli /Egas Cristovão

DILI, 27 juñu 2022 (TATOLI)—Prezidente Komisaun Nasionál Eleisaun (CNE-sigla portugés), José Agostinho da Costa Belo, rekomenda ba Xefe Estadu ho Governu atu introdús mós sistema braille iha Eleisaun Parlamentar 2023, nune’e ema ho defisiénsia bele ezerse mesak nia direitu votu iha tempu eleisaun.

Notísia Relevante: AHDMTL espera eleisaun tuir mai bele hetan direitu votu absoluta

“Ami mós foka liu ba oinsá Xefe Estadu hamutuk ho Governu haree ba ita-nia eme ho defisiénsia matan no defisiénsia sira seluk oinsá atu ita introdús ona sistema braille ne’e, atu ajuda sira ba vota mesak,” Prezidente CNE hateten ba ba jornalista sira, hafoin halo enkontru ho Xefe Estadu, José Ramos Horta, iha Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Bairru Pite, Dili, segunda ne’e.

Nia sujere atu prepara kondisaun ba ema ho defisiénsia matan sira tanba durante ne’e ema mak ajuda hodi ezerse sira-nia direitu votu iha eleisaun parlamentar 2023.

“Entaun ema ho defisiénsia matan sira-ne’e bele mós vota ho konsiénsia bele mós sira ne’ebé akompañamentu ne’e mak bele dudu sira vota ba sentru votasaun sira-ne’ebé hakarak, entaun ita hakarak rezolve buat sira-ne’e ho rasionál entaun ita presiza mós tenke prepara kondisaun,” nia hateten.

Husu kona-ba iha sentru votasaun barak mak la sensível ba ema ho defisiénsia sira hodi vota, Prezidente CN, hatán, ida-ne’e mak sai rekomendasaun ida hodi hato’o ba Xefe Estadu daudaun ne’e hodi bele propoin ba ezekutivu sira.

“Ida-ne’e hanesan rekomendasaun ne’ebé ami hato’o mós ba Xefe Estadu atu bele servisu hamutuk ho Ministériu sira liu-liu Governu, nune’e sentru votasaun ne’ebé ita aban bainrua ita estebelese karik ita sensível mós kona-ba ita-nia ema ho defisiénsia sira-ne’e. Ita labele konsidera sira tanba hanesan ema ho defisiensia de’it maibé direitu sira-ne’ebé konsagra ona ne’ebé ita presiza haree,” nia esplika.

Nune’e, CNE husu Xefe Estadu bainhira enkontru ho Xefe Governu ho membru Governu sira tenke tau matan ba prosesu sira-ne’e atu bele iha sensível ba ema ho defisiénsia sira.

Antes ne’e, Asosiasaun Halibur Defisiensia Matan Timor-Leste (AHDMTL) fó formasaun kona-ba letra braille ba Ema ho Defisiensia (EHD) matan hamutuk 35 iha Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno RAEOA) hodi prepara ba eleisaun parlamentár 2023.

“Objetivu fó formasaun letra braille ba Ema ho Defisiensia 35 iha RAEOA tanba primeiru mak atu hasa’e sira – nia koñesiementu hodi asesu ba edukasaun no segundu mak atu ita prepara ita nia maluk defisiénsia matan atu asesu ba eleisaun parlamentar 2023 nian,” Diretór Interinu AHDMTL, Gabriel de Sousa, hateten.

Tanba, tuir nia, liuhosi letra braille mak bele fó votu direta ba ema-ne’ebé mak sira hakarak, tanba durante ne’e ema ho defisiénsia matan hetan tulun hosi ema seluk mak bele ezerse sira-nia direitu votu, nune’e AHDMTL iha nia inisitaiva atu fó formasaun ba Ema ho Defisiénsia matan.

Jornalista : Osória Marques

Editór        : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!