iklan

EKONOMIA, COVALIMA

Trimestre daruak: Covalima ezekuta OJE 2022 atinje ona 43,7%

Trimestre daruak: Covalima ezekuta OJE 2022 atinje ona 43,7%

Imajen/Espesiál.

COVALIMA, 13 jullu 2022 (TATOLI)—Sekretáriu Administrasaun Munisípiu Covalima Francisco de Jesus Alves, informa ezekusaun Orsamentu Jerál Estadu ba trimestre daruak munisípiu Covalima atinje ona 43,7%.

“Parlamentu Nasionál aprova orsamentu jerál estadu ba munisípiu Covalima totál orsamentu $3,990.360 ne’ebé ezekusaun atinje ona 52%. Maibé ita iha transfere orsamentu ba Programa Mão de Obra postu administrativu (PMOPA) $782,102 ba iha konta bankaria munisípiu.  Entaun orsamentu hamutuk $4,772,462 nia impaktu ba ezekusaun uluk 52% agora tun fali ba 43,7%, tanba osan aumenta pursentu ezekusaun tun,” Francisco de Jesus Alves hato’o ba Agência Tatoli, iha nia knar fatin, Sukaer Laran, tersa ne’e.

OJE 2022 hamutuk $3,990.360 ne’e aloka ba saláriu no vensimentu, bens servisu, transferénsia públiku, kapitál menór no kapitál dezenvolvimentu aumenta ho orsamentu Programa Mão de Obra Postu Administrativu (PMOPA).

Diretór Servisu Minisípal Financa, Damião Amaral klarifika Orsamentu Jerál Estadu tinan fiskál 2022 ezekuta ba Saláriu no Vensimentu, bens servisu mak bootliu nune’e ezekusaun atinje ona 43,7%

“Ha’u asesu iha portál transparensia ezekusaun OJE tinan fiskál 2022, munisípiu Covalima ba trimestre daruak, ninia ezekusaun atinje ona 43,7%,” nia hateten.

Maske ezekusaun atinje ona 43,7% maibé servisu munisipál balun seidauk submete relatóriu ezekusaun, nune’e ekipa hosi finansa sei hein relatóriu hosi servisu munisipál ne’ebé seidauk submete mai iha administrasaun Covalima.

“Tanba iha ne’e servisu munisipál hotu ezekuta sira-nia osan tuir tetu orsamentu ne’ebé ita hetan iha tinan fiskál 2022 hamutuk $3,990.360, fahe ba Servisu Munisipál hotu ne’ebé eziste iha munisípiu Covalima,” nia dehan.

Servisu munisipál iha Munisípiu Covalima hamutuk 18 ne’ebé iha administrasaun Covalima hamutuk sia (9) no fora hosi administrsaun iha sia (9), nune’e totál hamutuk na’in-18.

Nune’e, ezekusaun orsamentu saláriu no vensimentu atinje ona 46,7% ekivalensia ho osan hemutuk $647,676.95, bens no Servisu 57,3% ekivalensia ho osan $373,253.70, kapitál menór  97.5% ekivalensia ho osan $39,000.00, Kapitál Dezenvolvimentu 67.0% ekivalensia ho $170,972.39 sei iha obligasaun no transferénsia públika 28.5% ekivalensia ho osan hamutuk $546,025.25 ne’ebé ezekutadu no kompromisu $15,097.50

Antes ne’e, iha loron 14 fulan-dezembru tinan 2021, Parlamentu Nasionál aprova OJE 2022 ba Covalima hamutuk $3.990,360 ne’ebè aloka ba saláriu no vensimentu $1,388,795, bens no servisu $1,075,531, transferénsia públiku $1,132,428, kapitál menór $40,000 no kapitál dezenvolvimentu $353,606.

Jornalista : Celestina Teles

Editór       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!