iklan

DILI, POLÍTIKA

OJE 2023 ba SECoop aprovadu

OJE 2023 ba SECoop aprovadu

Plenária Parlamentu Nasionál. Imajen Tatoli/António Gonçalves.

DILI, 14 novembru 2022 (TATOLI)—Deputadu sira iha Parlamentu Nasionál (PN) aprova proposta Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2023 iha espesialidade ba Sekretária Estadu Kooperativa (SECoop, sigla portugés) ho votu a-favór 40, kontra 0 no abstensaun 21.

“Ho ida-ne’e Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2023 ba Sekretária Estadu Kooperativa (SECoop) pasa’’, Prezidente PN, Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, hateten iha  ambitu debate proposta OJE 2023 faze espesialidade ba loron datoluk iha sala plenária, segunda ne’e.

Iha debate ne’e deputada hosi bankada opozisaun, Maria Fernanda Lay, halo proposta ida husu atu koa orsamentu $1,266,880 hosi SEKOOP ne’ebé tau iha programa dezenvolvimentu rurál no urbanu ho razaun tanba ezekusaun orsamentál 2022 porsentu ki’ik tebes.

“Proposta ne’e ho justifikasuan hatudu duni nivél ezekusaun SECoop ki’ik no audiénsia SECoop nunka ko’alia kona-ba ho millaun $40 tau ba Cesta Bázika mak ezekusaun tarde,” Maria Fernanda Lay hateten.

Hatán ba ida-ne’e, Ministru Koordenadór Asuntu Ekonómiku (MAKE), Joaquim Amaral, agradese proposta ne’e maibé Governu la konkorda tanba iha ezekuzaun programa Cesta Bázika maibé ne’e insidental no orsamentu ne’ebé husu atu koa ne’e atu bele implementa programa estabelese kooperativa ida-ne’e estruturante ne’ebé fó espetativa ba ekonomia iha baze la’o, tan ne’e la aseita proposta ne’e.

Enkuantu iha observasaun deputadu sira hosi bankada CNRT apoiu proposta ne’e tanba haree ba ezekusaun orsamentu 2022 SECoop ho porsentu ki’ik tebes, maibé hosi parte deputadu bankada Governu inklui opozisaun PD konsidera la aseita ho proposta ne’e, tanba orsamentu ne’ebé aloka ba estabelesimentu kooperativa importante tebes hodi apoiu dezenvolvimentu ekonomia iha baze, nune’e avansa ba votasaun proposta ne’e la pasa.

Sekretária Estadu Kooperativa (SEKOOP), iha proposta Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2023 prevee $4,914,715.

Ba tinan 2023, SECoop iha programa dezenvolvimentu rurál no urbanu prevee $2,348,340 ho sub-programa promove estabelese kooperativa ho atividade ualu hanesan dezenvolve kapasidade rekursu umanu kooperativa, apoiu koopertaiva produsaun integrada, jestaun sistema informasaun no komunikasaun, dezeña, konstrui no supervizaun ba konstrusaun no instalasaun sentru kooperativa, promove dezenvolvimentu estratéjiku kooperativa, proporsionar asesu finansiamentu no seguru risku ba kooperativa ho reforsa no konsolida juventude iha área kooperativa.

Programa boa-governasaun no jestaun instituisional prevee $2,566,375 ho sub-programa rua no atividade ualu.

Jornalista : Nelson de Sousa

Editór       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!