iklan

EDUKASAUN

Governu la konsistente ho konkordánsia muda Eskola São Miguel

Governu la konsistente ho konkordánsia muda Eskola São Miguel

Governu liuhosi SEATOU hahú sobu Eskola São Miguel Comoro hodi kontinua halo konstrusaun estrada públiku hosi Tasi-Tolu to’o rotunda Prezidente Nicolau Lobato, iha segunda ne’e, tersa (06 janeiru 2024. Imajen Tatoli/António Daciparu.

DILI, 06 janeiru 2024 (TATOLI)—Diretór Eskola São Miguel Arcanjo Comoro, Armando Crisna Sacramento, hateten Governu la konsistente ho konkordánsia entre Governu ho Colégio São Miguel katak sei hasai Colégio São Miguel ho dignu, tanba konsidera investimentu edukasaun ba Timor-Leste ne’e importane.

Notísia Relevante: Eskola São Miguel kontinua atividade aprendizajen hodi hein desizaun Governu

“Ami kolabora, Governu mak la konsistente ho sira-nia konkordánsia ne’ebé sira halo. Ami halo konkordánsia katak sira hasai Colégio São Miguel ho dignu no prepara kondisaun antes, tanba sira konsidera investimentu edukasaun ba rai ida-ne’e importante. Ho ida-ne’e nu’udar sidadaun no timoroan ha’u sente triste tebes ho asaun Governu nian. Ha’u kestiona mekanizmu Governu halo aproximasaun sobu Colégio São Miguel ida-ne’e. Ha’u hatene katak projetu afetadu maibé ami kolabora nafatin. Entaun, buat ne’ebé ha’u kestiona ba Governu mak tenke prepara kondisaun antes,” Diretór Eskola São Miguel Arcanjo ne’e hateten ba Agência Tatoli, iha resintu Eskola São Miguel Arcanjo, Comoro, tersa ne’e.

Governu liuhosi SEATOU hahú sobu Eskola São Miguel Comoro hodi kontinua halo konstrusaun estrada públiku hosi Tasi-Tolu to’o rotunda Prezidente Nicolau Lobato, iha segunda ne’e, tersa (06 janeiru 2024. Imajen Tatoli/António Daciparu.

Diretór Crisna hatutan, estrada ne’ebé sira halo ne’e ba interrese komun no mós Eskola São Miguel ne’e ba interrese komun hotu, entaun Governu nia responsabilidade mak muda ho dignu, la’ós sobu.

“Sobu obrigatoriamente ne’e, ami kestiona ida-ne’e,” nia hateten.

Primeiru, nai dehan, realidade sira la prepara kondisaun antes sira mai sobu obrigatoriamente bainhira estudante sira sei eskola, no segundu ne’e orsamentu kompesasaun sira temi millaun $1.6 maibé realidade Governu la transfere.

Nia hateten, hosi VIII Governu Konstituisional hetan despaixu hosi eis Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, urjentemente Governu tenke halo tratamentu dignu ba Eskola Colégio São Miguel ida-ne’e.

“Iha VIII Governu ha’u asina no iha konkordánsia kompesasaun maibé VIII Governu la konsege realiza no ezekuta, entaun kontinuasaun to’o mai IX Governu konstituisional. Agora, IX Governu halai sees hosi konkordánsia ne’ebé ha’u halo ho VIII Governu Konstitusionál, entaun halo negosiasaun foun,” nai dehan.

Nakait ho negosiasaun ne’e, nia dehan, to’o agora osan kompensasaun seidauk manda ba konta bankária tanba daudaun ne’e nia rasik seidauk haree osan ne’e ninia paradeiru.

“Osan kompesasaun to’o agora la tama konta bankária. Ita-boot sira husu took Governu horibainhira mak transfere no osan nia paradeiru iha ne’ebé. Karik ha’u halo konkordánsia ho IX Governu mak transfere ona osan mak ami halo ona movimentasaun, mobilizasaun ba ekipamentu sira no prepara kondisaun ba estudante sira no ita bele halo moru protesaun molok sira sobu,” nia dehan.

To’o oras ne’e, orsamentu seidauk tama iha konta bankária maibé sira hahú sobu daudaun ona Eskola São Maiguel ho razaun katak jerente hosi Colégio São Miguel mak la kolabora no la koopera Governu.

Governu ho nia ekipa mai sobu Colegio São Miguel, segunda (05 janeiru 2024) horisehik ne’e, maibé aproximasaun ne’ebé Governu halo foin mak loron tolu, asina akordu atu transfere osan ne’e iha sesta semana kotuk, maibé horisehik mai sobu ne’e estudante sira hala’o hela prosesu aprendizajen no labarik sira hakfodak haree asaun ida-ne’e.

Nia hateten, IX Governu KOnstitusionál hasoru Colégio São Miguel dala rua no ikus mak iha sesta (02 janeiru 2024), entaun durante tinan rua VIII Governu Konstitusionál halo negosiasaun ne’e to’o agora laiha rezultadu.

“Ami-nia preokupasaun, moralmente Governante ida tenke uza nia kebijakan públiku, kebijakan polítika atu tau matan ba asuntu edukasaun. Ami-nia rekomendasaun, sobu Colégio São Miguel iha fim de semana, nune’e la prejudika prosesu aprendizajen,” nia hateten.

Maibé, nia hateten, Governu ida-ne’e mai ho forsa hamutuk ho jestaun merkadu munisipál, no ho Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) mai sobu Colégio São Miguel hodi hatudu aan katak sira iha dunu ‘power’.

Diretór ne’e hateten, nasaun ida-ne’e viola direitu umanu ka lae, ne’e haktuir ona iha Konstituisaun RDTL artigu 59 (Edukasaun no kultura) katak timoroan iha direitu goza sira-nia Direitu tuur iha kadeira ho meza ida ho kondisaun di’ak hodi hetan edukasaun.

“Bazea ba artigu ne’e, ha’u-nia preokupasaun mak tenke kria kondisaun, la’ós kestaun osan. Governu fó osan tanba ha’u harii buat ne’ebé iha ona ne’e. Ha’u-nia preokupasaun la’ós osan maibé ha’u-nia preokupasaun mak futuru labarik nian. Ha’u tanke garante labarik nia inan-aman nia konfiansa iha ne’e no ha’u la defende ema pesoál,” nia hateten.

Tanba ne’e, nia husu IX Governu Konstitusionál ne’ebé lideradu hosi Primeiru-Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão, atu prepara kondisaun no haree asuntu ne’e ho di’ak tanba pedidu Governu liuhusi Ministériu Justisa no Terras Propriedade, lori tempu naruk maibé la responde.

“Maibé, ha’u nafatin dehan ba estudante ho inan-aman katak simu realidade no sai hosi dezafiu ida-ne’e, ita sei hetan buat ne’ebé boot tanba ita mehi di’ak ba ita-nia nasaun,” nia dehan..

Totál estudante iha Eskola eskola São Miguel kuaze 1.000-resin ne’ebé kompostu hosi Ensinu Báziku, Ensinu Sekundáriu no Ensinu Tékniku Vokasionál, ho profesór sira hamutuk ema na’in-80.

Profesór Eskola eskola São Miguel, Vasco Tilman Boremeu, sente triste ho atuasaun Governu nian ne’ebé mai ho forsa hodi sobu Colegio Miguel bainhira estudante sira sei halao hela prosesu aprendizajen ihya sela-de-aula.

“Ha’u sente triste tanba eskola ida-ne’e mós konstrui ba dezenvolvimentu edukasaun no promove joven barak ona liuhusi Ensinu Sekundáriu, Ensinu Tékniku Vokasionál no Ensinu Báziku no inklui Colégio São Miguel ne’e investe mós ema iha Televizaun Edukasaun nian. Ita kolabora tanba nasaun presiza dezenvolvimentu nasionál maibé Governu mós tenke konsidera no kria kondisaun ba ami,” nia hateten.

Mezmu Governu sobu ona maibé husu kompañia no Governu ida-ne’e tenke aselera, nune’e labele prejudika prosesu aprendizajen.

Tuir nia, sobu Colegio São Miguel ne’e, aleinde sobu estúdio ne’e sobu mós sala-de-aula tolu maibé prosesu aprendizajen kontinua la’o normal soké fatin mak la sufisente.

Sala-de-aula ne’ebé sobu ne’e pertense ba Ensinu Sekundáriu siénsia sosiál nian, no nia estudante daudaun ne’e uza provizóriu Ensinu Tékniku Vokasionál nian tanba estudante balun ba estájiu hela.

Estudante Eskola São Miguel, Inocencia Maria de Araújo, husu Governu tenke kria kondisaun ida dignu ba sira tanba prejudika sira-nia prosesu aprendizajen.

“Ha’u sente triste tanba sira mai sobu ne’e derrepente de’it no ami estudante lahatene. Maibé, labele haluha katak ami mak futuru ba rai ida-ne’e no durante ne’e eskola ida-ne’e prodús ema matenek barak ona, tanba São Miguel nia investimentu ne’e ba área barak. Governu presiza tau atensaun molok sobu eskola ne’ebé sai hanesan edukasaun ida-ne’ebé importante ba ema atu aprende no aprende,” nia hateten.

Konstituisaun RDTL artigu 59 (Edukasaun no kultura) iha númeru 1 hateten, Estadu rekoñese no garante sidadaun hotu nia direitu ba edukasaun no kultura, nune’e mós harii sistema ensinu báziku universál, obrigatóriu no wainhira bele, saugati, tuir lei haruka.

Iha númeru 2 no 3 haktuir, Ema hotu iha direitu hanesan, ba oportunidade atu eskola no ba formasaun serbisu/profisaun nian; no Estadu rekoñese no fiskaliza eskola partikulár no kooperativu sira.

Iha númeru 4 no 5 hateten, Estadu tenki garante ba sidadaun hotu-hotu, tuir sira-nia kapasidade, atu bele hetan eskola boot kona-ba investigasaun sientífika no hamoris/haburas arte; no Ema hotu iha direitu atu goza no harii kultura hanesan nia obrigasaun atu haburas, defende no mós fó valór ba patrimóniu kulturál.

Eskola Ensinu Sekundária [Koléjiu] São Miguel Arcanjo hanesan eskola privada ida-ne’ebé harii iha 2002. Eskola ne’e foufoun harii hahú ho Pré-Eskolár, hafoin aumenta tan Eskola Ensinu Báziku, kontinua aumenta tan ho Eskola Ensinu Téknika Vokasionál no Eskola Ensinu Sekundária Jerál.

Eskola Ensinu Sekundária Jerál São Miguel Arcanjo ne’ebé lokaliza iha Comoro ne’e, harii iha 29 setembru 2002 (ho Eskola Pré-Eskolár no Eskola Ensinu Báziku), iha tinan 2005-2006 loke Eskola Ensinu Sekundária Téknika Vokasionál no tinan 2018 kompleta tan ho Eskola Ensinu Sekundária Jerál

Eskola São Miguel harii ho vizaun oinsá atu forma sidadaun sira liuliu kontribui ba dezenvolvementu setór edukasaun iha Timor-Leste no forma rekursu umanu hodi kontribui ba dezenvolvimentu nasionál.

Eskola ne’e ho misaun ida atu garantia no fasilita sidadaun hotu-hotu liuliu joven sira-ne’ebé hakarak aprende iha knua matenek ne’e, iha departamentu, tuir área espesialidade ne’ebé sira rasik hili no hakarak.

Notísia Relevante: Governu iha ona konkordánsia sobu edifísiu São Miguel

Jornalista : Osória Marques

Editór       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!