iklan

HEADLINE, KAPITÁL

Lixeira ne’ebé daudaun ne’e rai iha Caicoli iha prosesu inspesaun

Lixeira ne’ebé daudaun ne’e rai iha Caicoli iha prosesu inspesaun

Lixeira ka fatin rai lixu ne’ebé mak tau iha área Caicoli. Imajen Tatoli/Felicidade Ximenes

DILI, 27 fevereiru 2024 (TATOLI)—Jerente ba Projetu Residu Sólidu Urbana, iha Autoridade Munisípiu Dili (AMD), José Francisco Amaral, informa, ekipa konjunta husi Mekánika PMU, Institutu Jestaun Ekipamentu (IGE, sigla portugés), Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál (ADN) inklui ekipa Patrimóniu Estadu daudaun ne’e halo hela inspesaun ba fatin-lixu ka lixeira sira ne’ebé Governu rai iha área Caicoli, Dili.

“Informasaun ne’ebé mak espalla iha públiku katak fatin lixeira udan mak estragu ne’e laloos, tanba lixeira ne’ebé mak ita rai iha Caicoli ne’ebá sei responsabilidade kontratór nian no agora daudaun ekipa konjunta sei halo hela prosesu inspesaun nian,” José Francisco Amaral hateten ba TATOLI iha nia kna’ar fatin AMD Matadouru, Dili, ohin.

José Francisco informa, inspesaun ida ne’e fahe ba parte rua hodi hatene nia kuantidade no kualidade ne’ebé mak iha kada unidade ne’e iha.

“Inspesaun ida ne’e ita fahe ba parte rua, dahuluk mak ita sura ba ninia kuantidade tuir kontatratu ne’ebé ita fó, daruak mak ita haree ba ninia kualidade no verbas sira ne’e ho ninia item sira ne’ebé mak kompleta ba kada unidade ida idak,” nia esplika.

Jerente ne’e relata, tuir kontratu ne’e iha tipu haat ba lixu fatin; dahuluk mak nia kategória lixu plástiku ho ninia medida 120 litru, iha unidade 1.000 ne’ebé mak daudaun ne’e sei sura hela, tanba bainhira montajen hotu hafoin bele hatene.

“Agora 240 litru ne’e iha 5.000 unidade ne’e masa, depois iha 110 litru ne’e iha unidade 1.200, depois kontentór 8 metru kúbiku ne’e iha 131, depois iha 20 metru kúbiku ne’e iha 14. Entaun, agora daudaun ne’e ita sei sura de’it ita seidauk haree nia kualidade, tanba ita haree nia kuntidade barak demais entaun ita presiza tempu atu sura idaidak. Tanba ne’e tau hatan ba ita boot katak hira mak aat hirak mak diak ne’e ami seidauk iha númeru ezatu atu hato’o ba ita-boot (jornalista), tanba daudaun ne’e sei prosesu sura hela,” nia afirma.

Jerente ba Projetu Residu Sólidu Urbana, AMD, José Francisco Amaral informa tan katak daudaun ne’e sei responsabilidade kontratór nian no seidauk entrega ba AMD, se bainhira prosesu inspesaun mak identifika katak espesifikasaun la tuir kualidade sira ne’e, la tuir kontratu ne’ebé mak temi, entaun AMD la simu no sira tenke troka.

“Bainhira sira halo inspesaun hotu ita konfirma ninia espesifikasaun tuir ona padraun ne’ebé mak ita mensiona ona iha kontratu ne’e ga lae hafoin ida ne’e mak sira bele entrega ba ita, depois ita halo kontajen ba fatin sira ne’ebé mak ita prepara ona hodi halo instalasaun iha Dili laran,” nia informa.

José Francisco Amaral dehan, empreza China Nuclear Industria mak   sosa ho orsamentu $ 7.4 milhoes inklui ho karreta no ekipamentu pezadu ne’ebé mak iha.

Iha sorin sleuk, Diretór Servisu Munisipál Água Saneamentu no Ambiente (AMD), Domingos Godinho, hateten, daudaun ne’e ekipa konjunta sei halo prosesu inspesaun  ba fatin lixu nian ne’ebé mak iha hela Caicoli ne’ebá.

“Daudaun ne’e ekipa sira halo inspesaun, bainhira ekipa halo inspesaun hotu ona relata katak sasan ne’e loos ona mak ita foin selu. Entaun ida ne’ebé mak hetan estragus ka la kompletu empreza ida responsavel ne’e kompleta fali, ezemplu sasan balun la kompletu sira tenke halo kompletu ida ne’ebé mak aat karik sira tenke hadi’a fila fali ida ne’e empreza nia responsabilidade,” Domingos Godinho konklui.

Jornalista : Felicidade Ximenes

Editór: Rafael Ximenes de A. Belo

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!