iklan

NASIONÁL, INTERNASIONÁL

Veteranu Timoroan Tenke Aprende hosi Veteranu Austrália

Veteranu Timoroan Tenke Aprende hosi Veteranu Austrália

Hafoin enkontru ho Prezidenti Repúblika, Taur Matan Ruak iha Palásiu Prezidensiál, veteranu sira kontinua sorumutu ho Prezidenti Repúblika Eleitu, Francisco Guterres Lú-Olo iha CCF hodi koordena hanesan veteranu ida atu bele partisipa ANZAC Day iha Austrália. Imajen mídia CCF.

DILI, (TATOLI) – Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak husu ba veteranu timoroan atu aprende esperiénsia hosi veteranu Austrália bainhira partisipa loron veteranus (ANZAC Day) ba dala 102 iha Austrália.

ʺNa’i Prezidente nia lia menon maka buka hatene atu organiza eventu sira hanesan ne’e no buka atu aprende hodi organiza iha ita nia rainʺ, dehan reprezentante veteranu, João Miranda alias Aluk ba jornalista sira hafoin enkontru iha Palásiu Prezidensiál, Bairu-Pité,  tersa (18/4).

Entretantu, sekretáriu task force veteranu ba asuntu interese nasionál, Jorge alves hateten veteranus 22 sei dezloka ba Austrália iha kuarta (19/4).

ʺVeteranu sira sei fahe ba ekipa tolu. Primeiru ekipa sei dezloka iha kuarta (19/4), segundu ekipa iha loron (20/4) no terseiru ekipa iha loron 22 fulan-abrilʺ, dehan.

Desde Nasaun ne’e restaura independénsia iha 20 maiu 2002, partisipasaun ne’e akontese ba dahaat ho objetivu mak hametin relasaun entre parte rua.

Jornalista: Xisto Freitas

Editora: Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!