iklan

NASIONÁL, DEFEZA, SEGURANSA

Diretór Sentru Integradu Ba Jestaun Krize Hato’o Preokupasaun Estrutura Ba PM Taur

Diretór Sentru Integradu Ba Jestaun Krize Hato’o Preokupasaun Estrutura Ba PM Taur

Diretór Sentru Integradu ba Jestaun Krize, Brigadeiru Jenerál, João Miranda Aluk, enkontru ho Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak. Imajen/Mídia-GPM

DILI, (TATOLI) – Diretór Sentru Integradu ba Jestaun Krize, Brigadeiru Jenerál, João Miranda Aluk, hasoru Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, hodi hato’o preokupasaun kona-ba estrutura institusaun ne’e.

“Sentru ne’e ninia estrutura mak seidauk iha, tanba desde harii iha VI Governu ne’ebé lidera husi eis Primeiru-Ministru, Rui Araújo, fulan balun de’it nia mandatu hotu no kontinua ho eis Primeiru-Ministru, Marí Alkatiri, ninia mandatu mós la to’o rohan, tanba programa no orsamentu la liu no ikus mosu no eleisaun antesipada”, dehan ba jornalista sira hafoin sorumutu ho Xefe Governu iha Palásiu Governu, ohin.

Nia hatutan: “Tanba ne’e mak até agora, sentru ne’e mesmu kontempla ona iha konseitu estratéjiku defeza no seguransa nasionál, mas nia implementasaun até agora sei nune’e hela”.

Nia esplika sentru ne’e mak atu jere krize saida de’it mak mosu iha ita nia rai, tantu polítika, militár, kalunidade ou dezastre naturál sira.

“Ha’u mak sai diretór iha sentru ida ne’e mas nia estrutura mak sei hein hela orsamentu no fasilidade sira ne’ebé mak atu akomoda ema atu hala’o servisu mak seidauk iha”, katak.

Nia haktuir enkontru ne’e Xefe Governu mós hato’o preokupasaun katak sei buka oinsá bele haree forma estrutura para bele hala’o polītika instituisaun ne’e nia, mesmu laiha autonomia finanseira tuir akordu lei orgánika ne’ebé mak iha, sentru ne’e iha Gabinete PM nia okos, tanba ne’e nia orsamentu mós depende ba Gabinete PM.

Tuir nia, atu funsiona sentru ne’e ho di’ak, sei presiza tan rekursu umanu mak kualifikadu para halo sentru ne’e la’o ho di’ak.

Sentru  ne’e involve instituisaun importante sira  hanesan F-FDTL, PNTL, Bombeiru, Seguransa no Protesaun Sivíl, portu, aeroportu no seluk tan.

Jornalista: Julia Chatarina

Editora: Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!