iklan

NASIONÁL, ERMERA, MUNISÍPIU

Komunidade Suku Leimea-Leten Harii Krúz ho Estátua Sagrada Família

Komunidade Suku Leimea-Leten Harii Krúz ho Estátua Sagrada Família

Ilustrasaun krúz. Foti hosi Google

ATSABE, 7 juñu 2019 (TATOLI)Komunidade Suku Leimea-Leten, Postu Administrativu Atsabe, Munisípiu Ermera, harii krúz boot ida ho estátua Sagrada Família. Prosesu tau fatuk-ahi ba krúz no estátua ne’e hala’o tiha ona iha 27 abríl 2017 no hein prepara ba inaugurasaun iha 28 agustu, tinan ne’e.

Xefe Suku Leimea-Leten, José Araújo, hateten objetivu hosi harii krúz no estátua ne’e atu hametin liu-tan fiar hosi komunidade suku refere ba Maromak no hanesan hanesan turizmu relijiozu.

“Krúz no estátua ne’e komunidade mak harii ho voluntariamente, tanba ne’e hanesan turizmu relijiozu. Ami harii ho osan montante rihun 9 resin. Osan ne’e mai hosi kontribuisaun komunidade,” José ba Agência TATOLI iha Atsabe, sesta (7/6/2019).

Nia dehan, prosesu konstrusaun ne’e  la hetan apoia hosi governu ka organizasaun ruma, maibé mai hosi komunidade suku refere. Krúz ho estátua Sagrada Família ne’e harii iha foho Darlau, Suku Leimea-Leten.

Nia esplika, estátua sagrada família ne’e kompostu Nosa Señora sa’e kuda ho medida metru-rua, São José dada kuda ho medida metru 1,75 no krúz ne’e medida metru 15.

Suku Leimea-Leten iha aldeia ualu (8) mak hanesan hanesan Orbeto, Leulara, Bui Baru,  Ahi Gara, Rae Lia, Ole Kata, Bia Buti no suku Rae Bou. Komunidade iha suku refere hamutuk abitante 2.375.

Tuir planu, Bispu Dioseze Maliana, Norberto do Amaral mak sei inaugura. Bispu Dioseze Baucau, Don Basílio do Nascimento no Bispu Dioseze Dili, Don Virgílio  do Carmo da Silva, mós sei hola parte iha inaugurasaun ne’e.

Xefe Suku Leimea Leten, husu Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál, Merício Akara, atu fasilita hela mídia hodi fó-sai atividade iha inaugurasaun ne’e.

Hatán ba asuntu ne’e, Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál, Merício Akara, sei haree asuntu ne’e hodi koordena ho mídia Estadu nian hanesan RTTL.

 

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Xisto Freitas

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!