iklan

NASIONÁL, MUNISÍPIU

Alkatiri Agradese Ba Taur Ne’ebé Rekoñese Oe-Cusse Sai Referénsia

Alkatiri Agradese Ba Taur Ne’ebé  Rekoñese Oe-Cusse Sai Referénsia

Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak, konversa hela ho Prezidente RAEOA, Marí Alkatiri, iha reuniaun Konsellu Ministru, kuarta horsehik. Imajen espesiál

OE-CUSSE, 08 jullu 2019 (TATOLI) – Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativu Espesiál Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) no Zona Ekonomia Espesiál Sosiál Merkadu (ZEESM), Mari Bin Amude Alkatiri, agradese ba Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, ne’ebé rekoñese dezenvolvimentu Oe-Cusse sai referénsia ba munisípiu sira seluk.

“Primeiru responsavel nasionál ho nia haraik an rekoñese ona Oe-Cusse sai referénsia ba Timor-Leste tomak. Ha’u kontente tebes kuandu Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak fó Aeroportu Oe-Cusse sai referénsia ba Aeroportu Dili,” hateten Mari Alkatiri, ohin, iha RAEOA.

“Uluk ha’u hahú, ha’u dehan Oe-Cusse sai laboratóriu atu ba futuru sai referénsia, maibé derrepente Primeiru-Ministru fó Oe-Cusse sai referénsia, ha’u basa liman.”

Mari Alkatiri agradese tebes ba ekipa husi Ministériu Finansa nian ne’ebé fó formasaun ba responsavel sira ho sentidu katak sira nia prezensa atu mai hadi’a instituisaun Estadu iha Oe-Cusse atu ba oin sai referénsia duni iha sistema jestaun finanseira no jestaun orsamentál.

“Osan tama hira no sai hira, tenke rai didi’ak,” afirma Mari Alkatiri, hodi salienta tan katak, kooperasaun governu sentrál ho RAEOA-ZEESM la’o di’ak tebes.

“Ha’u nia kooperasaun ho Primeiru-Ministru di’ak loos, la iha problema uainhira atu servi Estadu. Maibé, servi ego ema nian, ida ne’e lalika konta ho ha’u,” tenik Alkatiri.

 Jornalista          : Zezito Silva

Editór                : Francisco Simões

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!