iklan

NASIONÁL, MUNISÍPIU

Saldo Atuál RAEOA-ZEESM Milaun $116

Saldo Atuál RAEOA-ZEESM Milaun $116

Adjunta Prezidente Autoridade ba Apoia Ekonomia, Dezenvolvimentu no Finansa, Leonia da Costa Monteiro. Foto FB ZEEMS

OE-CUSSE, 08 jullu 2019 (TATOLI)- Durante tinan lima (2015-2019), governu aloka osan hamutuk millaun $577 ba dezenvolvimentu Rejiaun Administrativu Espesiál Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) no Zona Ekonomia Espesiál Sosiál Merkadu (ZEEMS). Husi total orsamentu ne’e, ezekuta ona millaun $350 no saldo atuál iha Banku hela millaun $116.

“Totál orsamentu ne’ebé aloka ba RAEOA-ZEESM ezekuta ona ho valór millaun $350 no hela millaun $116 iha Banku Sentrál, maibé komprometidu atu selu ba projetu sira,” informa Sekretária Rejionál Finansa, Leonia Monteiro ba jornalista sira iha ámbitu formasaun sistema finanseiru ne’ebé fasilita husi ekipa Ministériu Finansa, ohin, iha RAEOA.

Orsamentu ne’ebé governu sentrál aloka ba RAEOA-ZEESM millaun $577, kompostu husi alokasaun iha tinan fiskal 2015 hamutuk milaun $133,  2016 (millaun $1217), 2017 (millaun $117), enkuantu iha  2018 ho orsamentu duodesimu hamutuk millaun $28 no iha 2019 (millaun $76).

Leonia Monteiro informa,  foin daudaun RAEOA-ZEESM halo tan proposta hodi husu millaun $137 ho objetivu atu kompleta obra sira ne’ebé Oe-Cusse iha.

Nia tenik, iha tinan lima nia laran, RAEOA-ZEESM la iha divida ba obra ne’ebé implementadu tanba ezekusaun tuir planu ne’ebé iha.

“RAEOA-ZEESM mós halo tan proposta atu halo pagamentu ba projetu sira, tan ne’e husu prosesa ona 2020 nian atu halo pagamentu tanba pakote rejiaun autónomu nian to’o tinan lima maibé ezekusaun sei kontinua la’o nafatin,” hateten Leonia Monteiro.

Jornalista          : Zezito Silva

Editór                : Francisco Simões

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!