iklan

NASIONÁL, DILI

JICA Fó Formasaun Dezeñu no Analiza Sistema Fornesimentu Bee Moos

JICA Fó Formasaun Dezeñu no Analiza Sistema Fornesimentu Bee Moos

Ekipa Task Force DNSAS hadi’a Kanalizasaun bee-moos. Imajen MOP-DNSAS

DILI, 19 jullu 2019 (TATOLI)-Ajénsia Kooperasaun Internasionál Japaun nian (JICA-sigla inglés), ohin, finaliza ona formasaun kona-ba dezeñu no analiza ba sistema fornesimentu bee ba  funsionáriu  na’in ualu (8) hosi   Diresaun Nasionál Servisu Abastesimentu Bee Moos, Munisípiu Dili.

Formasaun ne’e bele hasae koñesimentu no kapasidade  funsionáriu DNSA nian ba sistema kanalizasaun bee moos iha kapitál Dili.

Xefe Departamentu Abastesimentu Bee Moos Munisípiu Dili, Francisco Xaviér Pereira  informa, JICA estabelese kooperasaun ho DNSA, kada tinan rua, tanba ne’e antes finaliza kooperasaun ne’e,  organizasaun  internasionál JICA aproveita hodi fornese formasaun ba funsionáriu atu nune’e bele hasae koñesimentu intermus sistema kanalizasaun, jestaun no seluk tan.

Formasaun   ho durasaun semana ida, hahú husi loron15-19 jullu, nia alvu mak oinsá trasa planu kona-ba distribuisaun bee moos, regra abranzamanetu, jestaun ba kanalizasaun no fornesimentu bee moos ba konsumidór.

Jornalista : Osória A. Marques

Editór       : Francisco Simões

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!