iklan

DESPORTU

SEJD redúz ona osan ba eventu internasionál

SEJD redúz ona osan ba eventu internasionál

Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu, Abrão Saldanha. Imajen Tatoli/ Egas Cristovao

DILI, 24 Setembru 2020 (TATOLI)-Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD), Abrão Saldanha, informa tetu fiskál 2020 ba eventu internasionál iha tinan ne’e redúz hotu tanba problema globál COVID-19.

Tuir loloos SEJD iha orsamentu liu millaun tolu maibé tenki redúz ba $ 2,857,478 tanba eventu internasionál hotu-hotu paradu.

“Ami simu osan hamutuk   millaun $ 2.8 ne’e sura hosi janeiru to’o mai dezembru tanba saida osan hanesan ne’e de’it tanba eventu internasional sira ne’ebé ita atu partesipa ne’e kansela hotu tanba COVID-19 entaun osan sira ne’e redúz hotu,” nia dehan ba Tatoli iha Parlamentu Nasionál, kinta ne’e.

Nia hateten salariu vensimentu $ 593,776. bens servisu $761,962, kapitál menór $ 25,600. Kapital dezenvolvimentu $400,000 no transferénsia públika $1,076,140.

“Osan 2.8 ne’e gasta tiha ona pursentu 54 restu ne’e mak sei ezekuta iha fulan rua mai ne’e, liliu ba kampionatu nasionál sira husi federasaun idaidak,” nia hatutan.

Enkuantu, kapital dezenvolvimentu nian sei halo pagamentu ba obra infraestrutura hirak ne’ebé agora daudaun la’o hela hanesan Jináziu Dili, Voleból Prai no seluk tan.

Jornalista: Hortencio Sanchez

Editór    : Agapito dos Santos

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!