iklan

ERMERA, MUNISÍPIU

Estadu nafatin fó rekuñesementu ba partisipasaun labarik sira iha dezenvolvimentu

Estadu nafatin fó  rekuñesementu ba partisipasaun labarik sira iha dezenvolvimentu

Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, hamutuk ho labarik sira. Imajen/Mídia-GPM

ERMERA, 20 novembru 2020 (TATOLI)--Komisária Nasionál Direitu Labarik (KNDL), Dinorah Granadeiro,  hato’o mensajén ba labarik sira espesiál ba labarik Timor-Leste katak Estadu nafatin fó rekonesementu ba labarik sira-nia partisipasaun no kontribuisaun ba dezenvolvimentu rai ne’e nian.

Notisia Relevante: Espoza PR kongratula labarik sira iha Timor-Leste

Komisária Komisaun Nasionál Direitu Labarik, Dinorah Granadeiro. Imajen Espesiál.

“Relasiona ho loron mundiál ba labarik sira iha mundu espesiál ba ita-nia labarik ka alin feto no mane sira katak Estadu TL kontinua fó rekonesementu ba ita-boot sira-nia partisipasaun no kontribuisaun ba ita-nia nasaun ne’e,”  Dinorah Granadeiro haktuir ba Agência TATOLI relasiona ho komemorasaun Loron Mundiál Direitu ba Labarik ba dala-31 no Timor-Leste selebra ba dala-17  via telefónika, sesta ne’e.

Komisária ne’e hatutan, loron mundiál ba labarik ne’e hanesan momentu global ba labarik sira no atu informa fali ba mundu nia asaun hodi halo advokásia, sensializasaun no asuntu hotu ne’ebé liga ho labarik nia direitu.

“Ita hatene katak Estadu TL investe maka’as iha direitu labarik nian liuhosi ministériu relevante. Ezemplu, eskola gratuita maibé investimentu seidauk la’o ho di’ak,” dehan Komisária KNDL ne’e.

Nia rekonese investimentu ba direitu labarik iha TL seidauk la’o ho másimu tanba ne’e mak labarik barak mak sei má-nutrisaun aas no barak la eskola no barak mak komesa tama iha traballu infantil.

Jornalista: Osória Marques

Editór: Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!