OÉ-CUSSE (RAEOA)

Autoridade RAEOA suspende ezame segundu períodu ba eskola neen

Autoridade RAEOA suspende ezame segundu períodu ba eskola neen

Estudante nain tolu haree hela dezeñu ne'ebé artista feto Timor-oan sira pinta hela parede iha Kampu Demokrasia, Dili, hodi dezenvolve sira nia talentu ne'ebé durante nee sira aprende. Imajen/Antonio Goncalves

OÉ-CUSSE, 02 agostu 2021 (TATOLI)—Autóridade RAEOA liuhosi Sekretária Rejionál Asuntu Edukasaun no Solidariedade Sosiál suspende atividade ezame segundu períodu ba eskola neen (6) iha Suku Naimeco, Sub-Rejiaun Pante Makasar.

Sekretária Rejionál Asuntu Edukasaun no Solidariedade Sosiál RAEOA, Avelina da Costa, hateten ezame ne’e suspende tanba autoridade aplika hela konfinamentu domisiliáriu durante loron 14.  

Notísia Relevante: COVID-19: Pozitivu tolu, autoridade RAEOA aplika konfinamentu domisiliáriu

“MEJD hasai kalendáriu iha loron 02 agostu, Timor-Leste realiza ezame segundu períodu iha RAEOA mós ita hala’o maibé tanba iha semana kotuk deteta kazu pozitivu COVID-19 iha suku Naimeco, entaun ita trava eskola neen (6) labele realiza ezame,” Avelina da Costa, informa ba Agência Tatoli iha Santa Rosa, Suku Costa, Sub-Rejiaun Pante Makasar, segunda ne’e.

Eskola sira-ne’ebé suspende mak hanesan Eskola Bázika Sentrál (EBC) Meko-Sikaloti, EBC Boboloa, Eskola Bázika Filiál (EBF) Teina’e, EBF Maonesi, Eskola Sekundária Jerál (ESG, sigla portugés) no EPE Bakui.

Dirijente edukasaun ne’e hateten, edukasaun RAEOA kontinua realiza ezame ba eskola sira seluk iha territóriu Oé-Cusse no hein orientasaun hosi servisu saúde, bainhira deklara situasaun iha suku Naimeco normál mak foin reativa hikás ezame ba eskola neen (6) refere.

Asuntu ne’e, nia parte informa ona razaun suspende eskola neen neen (6) ba iha Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) iha semana kotuk, no eskola sira hamutuk ho autoridade lokál iha suku Naimeco simu desizaun ne’e hodi koopera, nune’e bele prevene moras surtu COVID-19.

“Ita hein de’it. Bainhira ekipa Prevensaun Mitigasaun COVID-19 sira dehan situasaun normál ona mak ita bele ativa fali eskola sira iha suku Naimeco. Maibé eskola sira seluk iha sub-rejional haat (4), iha territoriu Oé-Cusse kontinua realiza ezame segundu períodu ne’e,” nia dehan.

Entretantu, autoridade RAEOA aplika konfinamentu domisiliáriu iha Suku Naimeco durante loron 14, hahú hosi loron 30 jullu-12 agostu 2021, hafoin servisu saúde sira deteta kazu positivu COVID-19 na’in tolu iha sentru saúde Bakui.

Notísia Relevante: Diretór Edukasaun RAEOA husu dirijente eskola realiza ezame ho estratéjia rasik

Jornalista : Abilio Elo Nini

Editor       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!