iklan

EDUKASAUN, MUNISÍPIU, VIQUEQUE

Ezame periúdu daruak iha Viqueque ho modelu rua

Ezame periúdu daruak iha Viqueque ho modelu rua

Diretór Edukasaun Munisípiu Viqueque, Emidio Amaral. Imajen TATOLI/Vitorino Lopes da Costa

VIQUEQUE, 23 agostu 2021 (TATOLI)—Serbisu Edukasaun Munisípiu Viqueque, ohin orienta ona eskola sira atu realiza ezame periúdu daruak ho modelu rua mak hanesan ezame prezensiál hodi prienxe matéria iha sala-de-aula no avaliasaun.

“Ha’u simu orientasaun hosi Ministériu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD) kona-bá ezame periúdu daruak ne’ebé realiza iha 23 to’o 27 agostu, no ami  fó orientasaun ba eskola-sira hodi hili, ezame ba matéria no avaliasaun,” Diretór Serbisu Edukasaun  munisípiu Viqueque, Emídio Amaral hateten ba jornalista Agência Tatoli, iha edifísiu edukasaun Viqueque, segunda ne’e.

Notísia relevante:ESJ 4 setembru Viqueque selebra aniversáriu FALINTIL

Ho situsaun COVID-19 n maka eskola balun hili ezame matéria ho prezensiál, no balun halo de’it avaliasaun ba estudante-sira.

Maski nune’e, Serbisu Edukasaun munisípiu Viqueque iha realizasaun ezame periúdu datoluk nu’udár ezame pasajen klase sei laiha ona opsaun, nune’e obrigatoriamente eskola hotu-hotu tenke realiza ezame ba matéria.

Iha eskola tolu mak hili hodi halo de’it avaliasaun ba estudante-sira  mak hanesan eskola Ensinu Sekundáriu Calisa no eskola EBC 01 Santa Maria Gorreti.

Iha fatin seluk, Diretora EBC 02 Cabira-Oan, Rita da Costa Soares,  hateten eskola ne’e realiza ezame periúdu daruak tanba antes ne’e preparadu maski situasaun COVID-19.

Tuir observasaun Tatoli katak, iha implementasaun ezame periúdu daruak, estudante hosi EBC 02 Cabira-Oan kumpre regra prevensaun COVID-19 hanesan uza mascara no fase liman molok tama sala-de-aula, inklui distansiamentu sosiál.

Jornalista: Vitorino Lopes da Costa

Editór: Cipriano Colo

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!