iklan

EKONOMIA, COVALIMA

Guarda Floresta Covalima halo apreensaun ba ai kúbiku ida hosi komunidade

Guarda Floresta Covalima halo apreensaun ba ai kúbiku ida hosi komunidade

Guarda Floresta halo apreensaun ai-kafira kúbiku ida hosi komunidade. Imajen Tatoli/Celestina Teles.

COVALIMA, 10 juñu 2022 (TATOLI)–Xefe Departamentu Reprezentasaun Territoriál Floresta Planta Indústria Covalima, Francisco Sarmento, informa guarda floresta Covalima halo apreensaun ba ai-Kafira kúbiku ida hosi komunidade iha postu administrativu Tilomar tanba laiha karta lisensa.

Xefe Departamentu Reprezentasaun Territoriál Floresta Planta no Indústria Covalima, Francisco Sarmento. Imajen Tatoli/Celestina Teles.

“Ami halo apreensaun ba ai-Kafira kúbiku ida hosi komunidade ne’ebé tesi ai, ai ne’ebé la’ós ema mak kuda, iha área postu Tilomar nian no makina tesi ai nian. Semana oin, ha’u sei haruka sidadaun ne’e atu halo deklarasaun,” Francisco Sarmento hateten ba jornalista sira, iha nia knar fatin, Kampung Baru, sesta ne’e.

Guarda Floresta halo apreensaun ba ai hosi komunidade tanba komunidade laiha karta lisensa hosi Floresta, maske antes ne’e Governu halo ona sensibilizasaun ba komunidade iha postu administrativu sira atu labele tesi ai arbiru.

“Guarda Floresta halo apreensaun ba ai, antes ne’e ami halo ona sensibilizasaun ba toos-na’in sira iha postu administrativu, tanba komunidade tenke kumpre regra ne’ebé estabelese no validu iha Timor-Leste,” nia dehan.

Ho nune’e, sidadaun sé de’it atu tesi no ko’a ai tenke iha lisensa hosi dirasaun Floresta tanba ai ne’ebe naturalmentu nain moris rasik la’ós ema ida mak kuda, entaun ida-ne’e Estadu mak jere.

Prosesu hasai lisensa iha Floresta ne’e negosiante sira iha karta rekerimentu ba iha dirasaun jerál hodi kontinua prosesu, maibé tékniku sira sei halo observasaun iha terreñu hodi identifika ai ne’ebé negosiante sira atu halo negósiu.

Atu trata pedidu lisensa hosi dirasaun Floresta, negosiante sira presiza dokumentu sira mak hanesan deklarasaun faan no sosa ai, kartaun eleitorál (KE) hosi rekerrente, vistu mákina atu tesi ai ne’ebé rejistu iha Floresta, kartaun eleitorál hosi operadór mákina tesi ai, karta mai hosi suku no asina hosi administradór.

Aleinde ne’e mós, lisensa sosiál ho nia objetivu hodi ajuda komunidade ne’ebé laiha kbiit atu sosa ai indústria no laiha plantasaun rasik, hodi halo konstrusaun uma no uma adat, haree ba volume ai ne’ebé mak komunidade presiza.

Funsionáriu ne’ebé servisu iha Floresta Covalima hamutuk 29 no hosi númeru ne’e guarda Floresta na’in-15, guarda komunitária na’in-tolu (3) no iha tempu badak aumenta na’in-14, tanba agora prosesu asina ona kontratu.

Tuir planu, Governu sei koloka tan guarda Floresta iha suku sira, hodi reforsa guarda Floresta sira ne’eb’e iha oan, iha postu administrativu sira.

Jornalista : Celestina Teles

Editór       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!