iklan

DILI, POLÍTIKA

FRETILIN sei realiza konferénsia nasionál iha janeiru nia rohan

FRETILIN sei realiza konferénsia nasionál iha janeiru nia rohan

Prezidente partidu FRETELIN Francisco Guterres, ho nia Sekretariu Jeral kompana husi segundu jerasaun partidu FRETILIN Lere Anan Timur iha kongresu nasionsl ba dalima iha CCD, kinta 8 setembru 2022.Imajen Tatoli/Antonio Daciparu

DILI, 05 janeiru 2023 (TATOLI)—Partidu Frente Revolsionária Timor-Leste Independente (FRETILIN), sei realiza tan konferénsia nasionál iha fulan-janeiru nia rohan iha tinan ida-ne’e.

Notísia Relevante: Lú Olo: kongresu FRETILIN dalimak hametin prinsípiu lori naroman ba povu

Ni
Prezidente komisaun organizadora kongreso partidu FRETILIN, Flavio Maria da Silva.Imajen/Tatoli

“Hanesan ita-boot sira hatene, FRETILIN nia kongresu hala’o ona iha setembru 2022 ne’e aprova rezolusaun, no sei realiza tan konferénsia nasionál atu halo hotu ajenda ne’ebé pendente hela, nune’e espera iha janeiru nia rohan ne’e sei realiza maibé ami seidauk marka loron,” Prezidente Komisaun Nasionál Preparasaun no Organizasaun partidu FRETILIN, Flávio Maria da Silva, hateten ba jornalista sira iha CCF, Comoro, kinta ne’e.

Ajenda ne’ebé sei diskute iha konferénsia nasionál ne’e mak haree ba iha revizaun ba manuál programa polítiku no estatutu.

Iha tinan ne’e, sei iha eleisaun parlamentár nune’e konferénsia ne’e sei prepara dokumentu ba kompromisu eleitorál atu ba eleisaun.

“Entaun ami haree hela posibilidade bele mós iha konferénsia nasionál atu haree dokumentu ida ba kompromisu eleitorál no konteúdu dokumentu ne’e. Agora, ha’u labele hateten uluk maibé FRETILIN nia preokupasaun hanesan lideransa partidu lansa ona mak lori naroman ba povu,” nia hateten.

Aliénde ne’e, Flávio, hateten konferénsia ne’e sei haree mós estratéjia baibain partidu halo hodi hasoru eleisaun parlamentár 2023.

Nia dehan, kona-ba preparasaun partidu nian hodi hasoru eleisaun parlamentár daudaun ne’e la’o hela hanesan konsolidasaun iha baze ho sira seluk.

Ne’ebé, baibain programa ida boot partidu nian mak konsolidasaun estrutura antes tama natál no tinan foun, estrutura partidu nian fahe ba eleisaun parlamentár iha zona serbisu ne’e, uluk lima (5) no agora ualu (8) kobre ba munisípiu sira.

“Agora fahe tiha zona traballu mak responsavél zona sira organiza fali ekipa iha ne’eba. Entaun, faze ida liu ba daudaun, zona balun halo ona reuniaun estrutura hodi hametin estrutura depois tama ba konsolida masa militante. Ne’ebé, ami-nia preparasaun hotu ona hodi hein janeiru konferénsia ka antes ne’e intensifika ona atividade iha kraik,” nia dehan.

Nune’e, Fretilin sempre preparadu hasoru eleisaun parlamentár kontinua serbisu makaas hodi lori vitória iha eleisaun parlamentár ne’ebé sei akontese iha tinan ida-ne’e.

Hatán kona-ba FRETILIN derota iha eleisaun prezidensiál 2022 avaliasaun saida mak partidu presiza halo, Flávio Maria da Silva hatán, derota tanba eleisaun maibé númeru votu FRETILIN sa’e.

“Derota hanoin tanba eleisaun maibé entermu númeru votu FRETILIN sa’e. Prontu, saida mak Prezidente Lú Olo hetan ne’e tanba ita ko’alia eleisaun prezidensiál partidu sira barak hamutuk iha fatin ida maibé eleisaun lejislativu ne’e oin seluk ona tanba ida-idak ba. Ne’ebé, FRETILIN sempre preparadu no serbisu makaas no hakuak ema hotu hodi luta ba vitória eleisaun lejislativa ne’ebé siri mai,” nia dehan.

Notísia Relevante: Lideransa Fretilin mandatu 2022-2027 sei hili liuhosi kongresu nasionál

Jornalista : Nelson de Sousa

Editór       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!