iklan

POLÍTIKA

PR Horta iha esperansa xefe suku eleitu serbisu besik liután komunidade

PR Horta iha esperansa xefe suku eleitu serbisu besik liután komunidade

Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, ezerse ninia direitu votu ija sentru votasaun Metiaut, segunda (13 novembru 2023). Imajen Tatoli/Nelson de Sousa.

DILI, 13 novembru 2023 (TATOLI)—Prezidente Repúblika (PR), José Ramos Horta, iha esperansa xefe suku eleitu sei serbisu besik liután ho komunidade no serbisu hamutuk hodi haree programa simples sira bele implementa iha suku.

Notísia Relevante: Ohin, Timor-Leste realiza eleisaun suku segunda ronda

Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, ezerse ninia direitu votu ija sentru votasaun Metiaut, segunda (13 novembru 2023). Imajen Tatoli/Nelson de Sousa.

“Ha’u, depois eleisaun hotu tiha hamutuk ho Primeiru-Ministru, reuniaun ho xefe suku sira para hare buat balun ne’ebé simples. Ida, kona-ba rekoilla lixu iha kada suku tanba buat hotu-hotu ne’ebé hanesan abut ba moras hanesan diária, dengue tenke tau matan iha suku. Iha suku ne’ebé ai ladún iha, halo programa ida kuda ai. Iha suku no aldeia ka fatin balun halo jardin no iha fatin bele halo kampu futeból ba labarik no joven sira iha aldeia no suku,” PR Horta hateten ba jornalista sira hafoin ezerse direitu votu iha eleisaun suku segundu ronda iha suku Metiaut, postu administrativu Cristo Rei, munisípiu Dili, segunda ne’e.

Xefe Estadu hatutan, programa hirak ne’e xefe suku sira mesak labele halo maibé Governu tau orsamentu uitoan hodi mobiliza joven sira atu realiza programa sira-ne’e, hodi fó hanesan osan cash for work nune’e osan ruma tama iha aldeia no suku.

“Purtantu ne’e programa simples Governu ho vizaun no kbiit, determinasaun bele halo rezultadu di’ak,” nia hateten.

Xefe estadu ne’e husu atu halo diálogu nafatin ho komunidade no joven sira hodi evita probelma, nune’e nia parte sei ko’alia ho Xefe Governu Kay Rala Xanana Gusmão.

Horta iha esperansa mós ba iha eleisaun komunitária segundu ronda ne’e, kandidatura xefe suku númeru feto bele aumenta.

“Klaru ne’e finál ona. Ha’u espera kandidatu feto númeru ne’e sa’e. Maibé, iha ne’e, aldeia tolu iha finál kandidatu rua ne’e mane hotu de’it. Prontu, ne’e eleitoradu mak hatene. Ne’ebé, agora ita hare finál feto hira. Maibé, mane ka feto ne’e desizaun iha eleitoradu sira iha nível aldeia no suku,” nia dehan.

Ramos Horta koñese Xefe Suku balun iha territóriu laran ne’e, sira-nia serbisu ho inisiativa di’ak tebes durante ne’e mezmu orsamentu atu apoiu sira mak laiha.

Xefe Estadu konsidera eleisaun suku ne’e importante tebes ba Timor-Leste nia demokrásia, ba oin iha Governu tenke tau matan liután ba xefe suku no xefe aldeia sira.

“Sira mak iha baze liga ho povu loro-loron, liga ho problema no dezáfiu oioin. Ita tenke respeita sira no mobiliza sira didi’ak no sira mak hanesan abut ba Estadu,” nia dehan.

Entertantu, Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, to’o iha fatin votasaun suku Metiaut iha tuku 10h00 dadeer, hakat direta fatin votasaun hodi ezerse ninia direitu votu.

Suku Metiaut pertense ba postu administrativu Cristo rei, munisípiu Dili, ne’ebé iha eleisaun komunitáriu segunda volta ne’e avansa ho kandidatu xefe suku na’in-rua mak kompete hanesan kandidatu dahuluk Marcelino Gomes no kandidatu daruak Mateus Inácio da Costa.

Suku Metiaut iha aldeia tolu ne’ebé kompostu hosi aldeia 17 de Abril, aldeia Carungu Lau no aldeia Fatu-Cama ne’ebé ho eleitór hamutuk 1336 ho estabelesimentu sentru votasaun iha fatin tolu (3).

Jornalista : Nelson de Sousa

Editór        : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!